Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odp: Wniosek o informację publiczną przez DOMANICE

  Gmina Domanice podziela pogląd, zgodnie z którym Poczta Polska może uzyskać dostęp do spisu wyborców po wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. sejm.gov.pl sejm.gov.pl Dlatego nie udostępniła danych Poczcie Polskiej oraz nie zamierza udostępniać do momentu jej wejścia w życie. Marcin Rombel Urząd Gminy Domanice OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r.
  Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 1)           
  Admin Państwa danych jest Wójt Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113
  Domanice, tel. 25
  6312982,          ugdomanice@wp.pl 2)           
  Admin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwa
  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3)           
  Pańs dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji
  publicznej jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
  przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawa z dnia 6 września 2001
  r. o dostępie do informacji publicznej. 4)           
  Pańs dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
  celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
  szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 5)           
  Pańs dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
  podlegać profilowaniu. 6)           
  Pańs dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7)           
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
  następujące prawa: a)           
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)          
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c)           
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d)          
  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
  2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych
  osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  (RODO); 8)           
  Podan przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
  skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9)           
  Pańs dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na
  podstawie przepisów prawa.   Dnia 27 kwietnia 2020 10:57 sprawa-24276@fedrowanie.siecob napisał(a): Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. sejm.gov.pl Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24276@fedrowanie.siecob Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego