Instytucja: 

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:59.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Dzień Dobry

  Zgodnie z dyspozycją przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Sebastian Bańbura
  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Tel. (22) 512-22-05

  _____

  URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
  ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Tel. (22) 512-20-00
  Fax (22) 512-21-01
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.nowydwormaz.pl/> www.nowydwormaz.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim;

  b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

  c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  ▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  ▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  ▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  ▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  ▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  ▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  ▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  ▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  ▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Załączniki

  • image001_28vxmjp.jpg
  • image002.jpg
  • OR.1431.23.2020.pdf
 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o przekazanie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-11 12:17

  odczytano w dniu 2020-05-11 12:42.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Dzień Dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dn. 11 maja 2020 informujemy, iż Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckich nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej SA.

  Z poważaniem

  Sebastian Bańbura
  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Tel. (22) 512-22-05

  _____

  URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
  ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Tel. (22) 512-20-00
  Fax (22) 512-21-01

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.nowydwormaz.pl/> www.nowydwormaz.pl

  Załączniki

  • image001_DKVsq0L.jpg
  • image002_yKeGt5O.jpg
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Dzień Dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dn. 11 maja 2020 informujemy, iż Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej SA.

  Z poważaniem

  Sebastian Bańbura
  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Tel. (22) 512-22-05

  _____

  URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
  ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Tel. (22) 512-20-00
  Fax (22) 512-21-01
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.nowydwormaz.pl/> www.nowydwormaz.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim;

  b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

  c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  ▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  ▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  ▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  ▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  ▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  ▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  ▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  ▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  ▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Załączniki

  • image001_Fsjuzcw.jpg
  • image002_Hn8tR5d.jpg