Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez JASIENICA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@jasienica.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:44

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:58.

 • Odpowiedź na e-mail w spr. informacji publicznej przez JASIENICA

  Witam!

  W załączniku przekazuję, odpowiedź na wiadomość e-mail z dnia 27.04.2020r.

  Pozdrawiam

  Urząd Gminy Jasienica

  Mirela Holisz

  W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem
  Państwa danych osobowych, z którym można się kontaktować korespondencyjnie
  pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem:
  <mailto:sekretariat@jasienica.pl> sekretariat@jasienica.pl

  Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować
  korespondencyjnie pod adresem: 43-385 Jasienica 159 telefonicznie pod nr
  tel: 33/472 62 45 lub mailowo e-mail: <mailto:barbara.taton@jasienica.pl>
  barbara.taton@jasienica.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
  danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Państwa dane mogą być przetwarzane w związku z: realizacją zadań własnych
  lub zleconych określonych przepisami prawa, wykonywaniem zadań realizowanych
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zawarciem
  umowy, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
  i zakresie. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż
  te, dla których zostały pierwotnie zebrane. Dane mogą być przekazywane innym
  organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i
  asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są
  Państwa dane osobowe. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14
  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 poz.
  218 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
  stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
  archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

  Mają Państwo prawo do: dostępu i do sprostowania danych osobowych, a w
  niektórych przypadkach mają Państwo prawo do: usunięcia swoich danych
  osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo
  prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że
  przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

  Gdy obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa są
  Państwo zobowiązani do ich przekazania w przeciwnym razie może to skutkować
  konsekwencjami przewidzianymi w przepisach. Gdy dane osobowe są niezbędne do
  zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą
  podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na e-mail w spr. informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24657@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez JASIENICA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@jasienica.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-11 13:51

  odczytano w dniu 2020-05-12 07:32.

 • Odpowiedź na e-mail z dnia 11.05.2020r. przez JASIENICA

  Witam!

  W załączniku przekazuję odpowiedź na e-mail z dnia 11.05.2020r. w sprawie
  uzupełnienia informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Urząd Gminy Jasienica

  Mirela Holisz

  W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem
  Państwa danych osobowych, z którym można się kontaktować korespondencyjnie
  pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem:
  <mailto:sekretariat@jasienica.pl> sekretariat@jasienica.pl

  Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować
  korespondencyjnie pod adresem: 43-385 Jasienica 159 telefonicznie pod nr
  tel: 33/472 62 45 lub mailowo e-mail: <mailto:barbara.taton@jasienica.pl>
  barbara.taton@jasienica.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
  danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Państwa dane mogą być przetwarzane w związku z: realizacją zadań własnych
  lub zleconych określonych przepisami prawa, wykonywaniem zadań realizowanych
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zawarciem
  umowy, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
  i zakresie. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż
  te, dla których zostały pierwotnie zebrane. Dane mogą być przekazywane innym
  organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i
  asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są
  Państwa dane osobowe. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14
  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 poz.
  218 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
  stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
  archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

  Mają Państwo prawo do: dostępu i do sprostowania danych osobowych, a w
  niektórych przypadkach mają Państwo prawo do: usunięcia swoich danych
  osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo
  prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że
  przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

  Gdy obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa są
  Państwo zobowiązani do ich przekazania w przeciwnym razie może to skutkować
  konsekwencjami przewidzianymi w przepisach. Gdy dane osobowe są niezbędne do
  zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą
  podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

  Załączniki