Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UJSOŁY

  Twoja wiadomość

  Do: ugujsoly@ujsoly.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:44

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:45.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UJSOŁY

  Twoja wiadomość

  Do: ugujsoly@ujsoly.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:44

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:45.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez UJSOŁY

  Ujsoły, dnia 30.04.2020 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję, iż Gmina Ujsoły nie przekazała Poczcie Polskiej S.A informacji o wyborcach.

  W dniu 28.04.2020 r. wezwano Pocztę do usunięcia braków wniosku poprzez

  1) wskazanie podstawy prawnej pozyskania danych osobowych ze spisu wyborców, poprzez przedłożenie rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców;

  2) wyjaśnienie zakresu wnioskowanych danych w odniesieniu do opisywanego celu przetwarzania, poprzez doprecyzowania zamierzonego celu przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną uprawniającą do pozyskania wnioskowanego zakresu danych osobowych;

  3) wyjaśnienie wymaganego sposobu przekazania danych osobowych wnioskodawcy, poprzez wskazanie jakie środki techniczne i organizacyjne zamierza zastosować wnioskodawca w celu zapewnienia ich przetwarzania zgodnie z RODO;

  w terminie 7 dni.

  Wójt

  Tadeusz Piętka

  Klauzula zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO <http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=352&id=1692>

  Klauzula zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO <http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=352&id=1692>

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska uzupełniła swój wniosek, a państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24765@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez UJSOŁY

  W uzupełnieniu odpowiedzi na informacje publiczną z dnia 07.05.2020 r. informuję, iż Poczta Polska nie uzupełniła swojego wniosku, w związku z tym dane ze spisu wyborców nie zostały udostępnione.

  Wójt Gminy

  Tadeusz Piętka

  Klauzula zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO <http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=352&id=1692>