Instytucja: 

PRUSZCZ GDAŃSKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Burmistrz Pruszcza Gdańskiego odmówił przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych pochodzących ze spisu wyborców, a o które ubiegała się ww. spółka na podstawie pisma złożonego drogą elektroniczną e-puap w dniu 24 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem

  Dorota Opałka

  Sekretarz Miasta

  Urząd Miasta Pruszcz Gdański

  ul. Grunwaldzka 20

  83-000 Pruszcz Gdański

  tel. 58 775 99 38

  „Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: {{ email }} <mailto:{{ email }}> ). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.”

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  na żółto na mapce zaznaczone są urzędy, do których planujemy jeszcze napisać, żeby upewnić się, że nie przekazały danych po przesłaniu do nas odpowiedzi. Nasz wniosek dotyczył tego, czy już przekazano, ale również czy urząd planuje przekazać dane. Państwo napisali, że Burmistrz odmówił przekazania danych - co odnosi się do przeszłości i oczywiście może być zrozumiane, że odmowa jest ostateczna, ale tu nie mieliśmy pewności. Po prostu sprawa jest na tyle poważna, że chcemy mieć pewność, że wszystko będzie oznaczone zgodnie z prawdą.

  Dlatego mam prośbę o przesłanie odpowiedzi:

  1. czy do dnia dzisiejszego zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.?
  2. czy zamierzają Państwo to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328?

  Oczywiście po otrzymaniu odpowiedzi odpowiednio oznaczymy ją na mapce.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Dzień dobry,

  W ramach uzupełnienia:

  Ad 1

  Do dnia dzisiejszego do Poczty Polskiej nie zostały przekazane dane Naszych mieszkańców.

  Ad 2

  Nie zamierzamy przekazywać danych przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Po przyjęciu ww. ustawy i tak ewentualny wniosek o przekazanie danych będzie podlegał ocenie prawnej.

  Z poważaniem

  Dorota Opałka

  Sekretarz Miasta

  Urząd Miasta Pruszcz Gdański

  ul. Grunwaldzka 20

  83-000 Pruszcz Gdański

  tel. 58 775 99 38

  „Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: {{ email }} <mailto:{{ email }}> ). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.”

  Załączniki

  • image001_VGBgQ3I.gif (nieskanowany) Skanuj