'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek przez SUBKOWY

  Witam, przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

  --
  podpis email
  Z poważaniem,

  *Regina Jankowska*
  Sekretarz Gminy
  *Urząd Gminy w Subkowach*
  tel: +48 58 5368 - 501, 521, 529, 530, 532
  fax: wew. 36
  e-mail: urzad@subkowy.pl <mailto:urzad@subkowy.pl>
  www.subkowy.pl <http://www.subkowy.pl>

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.
  Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
  bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.
  Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie,
  w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję,
  powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji
  i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Administratorem danych jest Gmina Subkowy, 83-120 Subkowy, ul.
  Józefa Wybickiego 19a. Kontakt poprzez adres email: urzad@subkowy.pl.
  Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@subkowy.pl we
  wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  przez Urząd Gminy w Subkowach.
  Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
  osobowe na zlecenie administratora
  tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie
  przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  (przykład: na wniosek sądu, Policji).
  Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
  dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
  żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
  ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
  przetwarzania.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
  warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki