Instytucja: 

BYTOŃ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez BYTOŃ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_jv8bINk.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedz na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 przez BYTOŃ

  W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji
  publicznej w zakresie przekazania przez Gminę Bytoń spisu wyborców
  operatorowi tj. poczcie polskiej informuję, że takie dane zostały
  udostępnione na jej wniosek.

  Zgodnie z art. 99 obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. ustawy z 16
  kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) operator
  wyznaczony w rozumieniu ustawy
  <https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT>z dnia 23 listopada
  2012 r. - Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie
  elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu
  lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej,
  jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją
  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania
  innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane,
  o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi
  wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni
  robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest
  do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.

  Z powyższego przepisu prawa wynika, że operator pocztowy jest uprawniony
  do pozyskania od organu administracji publicznej danych osobowych
  wskazanych ww. przepisem prawa, jeżeli zachodzi jedna z dwóch
  niezależnych od siebie przesłanek. W pierwszym przypadku udostępnienie
  danych jest możliwe, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań
  związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  Natomiast w drugim przypadku udostępnienie danych jest możliwe, jeżeli
  dane te są potrzebne w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez
  organy administracji rządowej. Nie ulega wątpliwości, że pierwsza
  przesłanka w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie występuje.

  W związku z wprowadzeniem ww. przepisu prawa Państwowa Komisja Wyborcza,
  która zgodnie z art. 157 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
  wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568,
  695), dalej: Kodeks wyborczy, jest stałym najwyższym organem wyborczym
  właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów, zajęła
  stanowisko, określające rolę operatora pocztowego, a także obowiązek
  współpracy z nim w zakresie udostępnienia danych ze spisu wyborców.

  Z powyższego stanowiska wynika, że w obrocie prawnym istnieje
  rozstrzygnięcie organu administracji rządowej, którego kopia w ocenie
  Państwowej Komisji Wyborczej powinna być dołączona do wniosku operatora
  wyznaczonego (operator w treści wniosków powołał się na decyzję Prezesa
  Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.), nakładające obowiązek,
  o którym mowa w art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia
  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dla realizacji
  którego potrzebne jest pozyskanie danych osobowych przez operatora
  pocztowego, a tym samym uznać należy, że istnieje podstawa prawna do
  udostępniania tych danych operatorowi pocztowemu, o ile wniosek
  operatora o udostępnienie danych spełnia wymagania co do formy określone
  ww. przepisem prawa. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit.
  c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.,
  dalej: RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  Załączniki

  • heknlnkpdjimdadf.png (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Odpowiedz na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_tLzxibX.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez BYTOŃ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BYTOŃ

  Odpowiadając na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w
  Bytyniu przekazał dane Poczcie Polskiej S.A. w dniu 28.04.2020 r.

  Pozdrawiam

  Paweł Betkier

  W dniu 24.06.2020 o 11:20, {{ email }} pisze: