Instytucja: 

KOŁO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KOŁO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:49

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:58.

 • informacja publiczna przez KOŁO

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Katarzyna Wojtysiak

  Naczelnik

  Wydziału Spraw Obywatelskich

  Tel. (63) 26 27 528

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole
  danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek
  1, 62-600 Koło.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z
  którą można skontaktować się pod adresem mailowym
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}, tel. 531 641 425.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
  RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez
  niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego
  działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego
  działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
  obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może
  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także
  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
  więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
  będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o
  niej drogą elektroniczną.

  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego -
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

  Załączniki

  • image001_v3uJ1Uz.png
  • skanowanie0057.pdf