Instytucja: 

CZAPLINEK

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CZAPLINEK

  Twoja wiadomość

  Do: czaplinek@home.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:50

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:53.

 • FW: Zeskanowano za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego Xerox przez CZAPLINEK

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie inf.. publicznej z d.
  27.04.2020 r.

  Marcelina Mastalisz
  Zastępca Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego
  tel. kontaktowy 94 37 26 200


  Niniejsza wiadomość oraz wszystkie załączone do niej pliki przeznaczone są
  do wyłącznego użytku zamierzonego adresata i mogą zawierać chronione lub
  poufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub
  dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

  Administratorem danych jest Burmistrz Czaplinka, 78-550 Czaplinek, ul. Rynek
  6. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@czaplinek.pl we
  wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd
  Miejski w Czaplinku. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z
  realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1
  lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w
  interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
  administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane będą przetwarzane przez
  okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Przysługuje
  Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
  sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych
  okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również
  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem
  udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki