Instytucja: 

BRZOZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez BRZOZÓW

  Dzień dobry,
  dziękujemy za przesłaną wiadomość.


  Po zapoznaniu się ze sprawą, odpowiedzi udzielimy w najszybszym możliwym
  terminie.

  Wiadomość wysłana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.


  Urząd Miejski w Brzozowie
  ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
  tel. 13 434 10 55
  _______________________

  RODO:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Urząd Miejski w
  Brzozowie reprezentowany przez Burmistrza Brzozowa, z siedzibą przy ul.
  Armii Krajowej 1, 36 - 200 Brzozów,
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie
  Miejskim w Brzozowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych: e-mail:
  <mailto:iod@brzozow.pl> iod@brzozow.pl
  3. Dane osobowe zwane dalej "danymi", będą przetwarzane w celu rozpatrzenia
  wniesionego przez Panią/Pana pisma - na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca
  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Pozyskane od Pani/Pana dane mogą być przekazywane: organom lub podmiotom
  publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa,
  np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z
  żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji
  międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a
  następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z
  przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
  administracyjnego.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich
  sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji.
  ________________________


  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
  lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi
  przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i
  usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

 • (bez tematu) przez BRZOZÓW

  Załączniki

 • Re: przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przygotowania odpowiedzi tj. po 28.05.2020 r., a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25484@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez BRZOZÓW

  Dzień dobry,
  dziękujemy za przesłaną wiadomość.


  Po zapoznaniu się ze sprawą, odpowiedzi udzielimy w najszybszym możliwym
  terminie.

  Wiadomość wysłana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.


  Urząd Miejski w Brzozowie
  ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
  tel. 13 434 10 55
  _______________________

  RODO:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Urząd Miejski w
  Brzozowie reprezentowany przez Burmistrza Brzozowa, z siedzibą przy ul.
  Armii Krajowej 1, 36 - 200 Brzozów,
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie
  Miejskim w Brzozowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych: e-mail:
  <mailto:iod@brzozow.pl> iod@brzozow.pl
  3. Dane osobowe zwane dalej "danymi", będą przetwarzane w celu rozpatrzenia
  wniesionego przez Panią/Pana pisma - na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca
  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Pozyskane od Pani/Pana dane mogą być przekazywane: organom lub podmiotom
  publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa,
  np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z
  żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji
  międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a
  następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z
  przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
  administracyjnego.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich
  sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji.
  ________________________


  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
  lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi
  przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i
  usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez BRZOZÓW

  Informujemy, że niniejsze dane nie zostały przekazane.

  Urząd Miejski w Brzozowie

  ul. Armii Krajowej 1

  36-200 Brzozów

  Załączniki