Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BOLESŁAW

  W załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020 r Urząd Gminy w Bolesławiu (pow. dąbrowski) informuje, że nie
  przekazano Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach (spisu
  wyborców).
  Odnośnie pytania drugiego na dzień dzisiejszy jest ono bezprzedmiotowe
  gdyż otrzymaliśmy pismo z Państwowej Komisji Wyborczej, że w związku z
  uchwałą nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku
  możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej proces wyborczy dotyczący wyborów zarządzonych
  na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony. W związku z powyższym nie ma
  obowiązku przekazywania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
  spisów wyborców operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23
  listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, o czym mowa w art. 15 ust. 1
  powołanej ustawy.

  Z poważaniem
  Kazimierz Olearczyk
  Wójt Gminy Bolesław