Instytucja: 

CHORZELE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHORZELE

  W odpowiedzi na ówczesny wniosek wysłany do Urzędu Miasta i Gminy w
  Chorzelach przez Pocztę Polską wiadomością e-mail z dnia 23 kwietnia
  2020 r. w przedmiocie przekazania danych ze spisu wyborców, Burmistrz
  Miasta i Gminy Chorzele udzieliła odpowiedzi, że obowiązujący porządek
  prawny nie przewiduje możliwości udostępnienia żądanych danych Poczcie
  Polskiej SA.

  Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele realizuje obowiązki wynikające z
  kalendarza wyborczego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
  prawa , w tym kodeksu wyborczego. Przepisy specustawy z dnia 16 kwietnia
  2020 r. w art. 102 wskazują, że w okresie obowiązywania stanu epidemii
  nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks
  wyborczy m.in. w zakresie głosowania korespondencyjnego.

  Poczta Polska S.A. w w/w piśmie wskazuje, że wykonuje decyzję nr
  BPRM.4820.2.3.2020 Prezesa Rady Ministrów dotyczącą podjęcia czynności
  niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP. Należy jednak
  zaznaczyć, że aktualnie wniosek w powyższym zakresie nie może dotyczyć
  realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, gdyż Kodeks wyborczy,
  ani inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej,
  wymagającego udostępnienia ww. danych. Z kolei procedura legislacyjna
  nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk 328) nie
  została ukończona.

  *Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele nie widzi zatem w aktualnie
  obowiązującym porządku prawnym podstaw prawnych do udostępnienia
  wnioskowanych przez Pocztę Polską danych.*

  Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem PKW
  nr ZPOW-421-10/20 z dnia 23.04.2020r., wniosek winien być podpisany
  podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
  operatora wyznaczonego oraz do wniosku winno być załączona kopia
  rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora
  wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych
  ze spisu wyborców.

  Z poważaniem

  Kierownik Referatu Promocji

  Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach

  --
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com