'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CHYNÓW

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że na dzień dzisiejszy informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie Polskiej. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

  Z poważaniem

  Maria Jaskółowska

  Sekretarz Gminy Chynów

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24262@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez CHYNÓW

  Urząd Gminy w Chynowie informuje, że dane wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020r.

  Zgodnie z art.99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, 695) operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane. Takim operatorem pocztowym jest Poczta Polska S.A. zaś Wójt Gminy Chynów jest organem administracji samorządowej, będącym dysponentem spisu wyborców na terenie Gminy Chynów.

  Działanie Poczty Polskiej jest działaniem w zakresie przygotowania przeprowadzenia wyborów, wynikającym z polecenia Prezesa Rady Ministrów ( decyzja z dnia 16 kwietnia 2020 r.).

  Przewodniczący PKW w piśmie skierowanym do Komisarzy Wyborczych z dnia 23 kwietnia 2020 r. wskazywał na konieczność opatrywania wniosków poczty polskiej podpisem elektronicznym, nie wskazując żadnych podstaw do odmowy wykonania prawidłowo złożonego wniosku ( pismo znak:ZPOW-421-10/20).

  Podobnie wypowiedział się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stanowisku przedstawionym w oświadczeniu z dnia 24.04.2020 r., nie wskazując, że przekazanie spisów jest niedopuszczalne, w związku z istnieniem w obrocie prawnym decyzji Prezesa RM. Prezes UODO wskazał, że zarówno podmioty zobowiązane do przekazania danych osobowych, jak i operator wyznaczony, powinni zapewnić wysoki standard zabezpieczeń systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania tych danych, by zminimalizować ryzyka ich niezgodnego z prawem ujawnienia. W celu wyeliminowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób głosujących w wyborach powinny zostać wdrożone adekwatne środki organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

  Przepis art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. obowiązujący w systemie prawnym nie daje możliwości uznaniowego nie przekazania spisu, natomiast niewykonanie obowiązku może być w szczególnych okolicznościach uznane za niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

  Z poważaniem

  Maria Jaskółowska

  Sekretarz Gminy