Treść

 • Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

  Pytania odnoszą się do konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL) we wszystkich Nadleśnictwach w Regionalnej Dyrekcji. Wnioskujemy o przesłanie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno .

  Pytania dotyczą procesu tworzenia obecnie obowiązujących PUL (według stanu na październik 2020). Jeżeli w Regionalnej Dyrekcji znajdują się Nadleśnictwa, w których rozpoczął się proces tworzenia nowego PUL, wnioskujemy o przesłanie dodatkowo również informacji o toczącym się procesie tworzenia nowego PUL, jeżeli jest to już możliwe. W takim wypadku wnioskujemy o oddzielne odpowiedzi na każde pytanie dla każdego z procesów tworzenia PUL (obowiązującego i nowotworzonego).

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "mieć możliwość zgłaszania uwag i wniosków" oraz "kanały komunikacji" podano poniżej.

  Pytania:

  1. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna zgłosiła wnioski i uwagi dotyczące treści tworzonego planu? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi
  a) Przed rozpoczęciem prac nad PUL
  b) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
  c) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
  d) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
  e) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
  f) Strona społeczna nie zgłosiła żadnych wniosków i uwag do tworzonego PUL

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  2. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna miała możliwości zgłaszania wniosków i uwag? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi:
  a) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
  b) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
  c) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
  d) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
  e) Strona społeczna nie miała możliwości składania wniosków i uwag

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  3. Jakimi kanałami komunikacji strona społeczna na terenie każdego Nadleśnictwa została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w procesie tworzenia PUL?
  Prosimy o podanie konkretnego tytułu i daty publikacji w wypadku ogłoszeń prasowych oraz adresu internetowego w wypadku umieszczenia ogłoszenia na internecie (strona nadleśnictwa, BIP, periodyki online itp.)
  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  4. Czy kanały komunikacji różniły się w zależności od typu uczestnika reprezentującego stronę społeczną? Jeżeli tak, wnosimy o wyszczególnienie jakimi kanałami powiadamiani byli różni przedstawiciele strony społecznej. W szczególności wnioskujemy o wyszczególnienie, którzy przedstawiciele strony społecznej zostali zawiadomieni o procesie konsultacji bezpośrednio (telefon, email, poczta tradycyjna).

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  5. Z jakim wyprzedzeniem została stronie społecznej zakomunikowana możliwość wzięcia udziału w konsultacjach? Jeżeli odpowiedź różni się dla różnych przedstawicieli strony społecznej i różnych etapów sporządzania PUL, prosimy o wyszczególnienie.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  6. Czy z komunikacji i ze spotkań konsultacyjnych ze stroną społeczną były sporządzane notatki/protokoły/podsumowania? Jeżeli tak wnioskujemy również o przesłanie treści tych dokumentów.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  7. Jakie uwagi i wnioski dotyczące treści tworzonego PUL złożyli przedstawiciele strony społecznej?

  Dla każdego ze złożonych wniosków, pomysłów i zastrzeżeń wnioskujemy o przesłanie:
  a) dokumentacji z nimi związanej złożonej przez stronę społeczną
  b) informacji, czy w ostatecznym kształcie PUL wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało (a) odrzucone, (b) uwzględnione w całości, (c) uwzględnione częściowo?
  c) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń uwzględnionych w całości, bądź uwzględnionych częściowo, wnioskujemy o przesłanie informacji, w jaki sposób wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało uwzględnione w ostatecznym kształcie PUL.
  d) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń odrzuconych wnioskujemy o podanie powodu dla którego wnioski odrzucono.

  Jeżeli takie informacje znajdują się w raporcie z konsultacji, wystarczająca jest jego kopia, o ile nie została ona już uwzględniona w odpowiedzi na pytanie 6.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  8. Czy w najbliższych dwóch latach Regionalna Dyrekcja planuje wprowadzenie zmian w procesach konsultacji społecznych podczas procesu tworzenia PUL oraz informowaniu o nich? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W celu zapewnienia precyzji w komunikacji załączamy definicje terminów użytych w pytaniach:

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje.

  "Mieć możliwość składania uwag i wniosków": sytuacja gdy strona społeczna: 1. jest poinformowana o możliwości, trybie i sposobie w jaki może zgłaszać wnioski i uwagi oraz 2. ma stworzone warunki by to zrobić.

  "Kanały komunikacji": sposób, w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną; Kanały komunikacji obejmują m.in.: BIP, strony internetowe, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Alicja Gmyz-Smoter
  Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:51:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 08:23:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • podsumowanie3 przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

  Załączniki

 • Odpowiedź przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

  Dzień Dobry,
  W załączeniu przesyłam pismo Dyrektora RDLP w Lublinie wraz z załącznikiem dot. konsultacji społecznych w procesie tworzenia PUL. Z uwagi na wielkość plików wysyłam w trzech @.
  Pozdrawiam serdecznie
  Grzegorz Smoter

  Załączniki

 • FW: Odpowiedź przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

  Załączniki

 • Re: FW: Odpowiedź przez MarzenaBlaszczyk

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie informacji równocześnie pragnąc zauważyć, że przesłana przez Państwa informacja nie odpowiada w pełni na zadane przez nas pytania.
  W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w wiadomości przesłanej przez Państwa znalazło się tylko 6 podsumowań, podczas gdy RDLP organizuje proces przygotowania PUL dla 25 nadleśnictw. Uprzejmie wnioskujemy o uzupełnienie informacji i przesłanie 19 pozostałych podsumowań.
  Równocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że przesłane podsumowania nie zawierają pełnej informacji. Dla przykładu:
  W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Zwierzyniec
  W dokumencie znajduje się twierdzenie, iż w trakcie prac nad PUL odbyły się konsultacje społeczne w zakresie wymienionej w nim listy tematów, nie podaje jednak żadnych informacji na temat samych konsultacji. W tym samym paragrafie podane są informacje o działalności edukacyjnej nadleśnictwa, co sugeruje, że działalność edukacyjna została uznana za konsultacje społeczne. W takich wypadkach, wnioskujemy o przesłanie notatek bądź protokołów z rzeczonych konsultacji, gdyż nie jest dla nas jasna natura tych procesów konsultacyjnych.
  Brak pełnej listy uczestników NTZ, zamieszczono jedynie wzmiankę o tym, że nadleśnictwo informowało wybrane instytucje bezpośrednio, brak jednak pełnej ich listy. Wnioskujemy o listę instytucji, które zostały zaproszone bezpośrednio.
  Brak informacji o dacie publikacji ogłoszenia o KPP w prasie i na BIP

  W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Janów Lubelski
  W dokumencie znajduje się twierdzenie, iż w trakcie prac nad PUL odbyły się konsultacje społeczne w zakresie wymienionej w nim listy tematów, nie podaje jednak żadnych informacji na temat samych konsultacji. W tym samym paragrafie podane są informacje o działalności edukacyjnej nadleśnictwa, co sugeruje, że działalność edukacyjna została uznana za konsultacje społeczne. W takich wypadkach, wnioskujemy o przesłanie notatek bądź protokołów z rzeczonych konsultacji, gdyż nie jest dla nas jasna natura tych procesów konsultacyjnych.
  Brak pełnej listy uczestników NTZ, w dokumencie znajduje się wzmianka o tym, że nadleśnictwo informowało wybrane instytucje bezpośrednio, ale brak pełnej ich listy. Wnioskujemy o listę instytucji, które zostały zaproszone bezpośrednio.
  Brak informacji o tym kiedy wyłożenie planu zostało zakomunikowane stronie społecznej.
  Strona społeczna zgłosiła trzy wnioski, które nadleśnictwo uznało za bezzasadne. Brak w podsumowaniu treści tych wniosków i uzasadnienia ich odrzucenia.
  Brak wyjaśnienia dlaczego nie zwołano KPP skoro strona społeczna zgłosiła wnioski w procesie konsultacji i wyłożenia planu

  W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Włodawa
  W dokumencie znajduje się twierdzenie, iż w trakcie prac nad PUL odbyły się konsultacje społeczne w zakresie wymienionej w nim listy tematów, nie podaje jednak żadnych informacji na temat samych konsultacji. W tym samym paragrafie podane są informacje o działalności edukacyjnej nadleśnictwa, co sugeruje, że działalność edukacyjna została uznana za konsultacje społeczne. W takich wypadkach, wnioskujemy o przesłanie notatek bądź protokołów z rzeczonych konsultacji, gdyż nie jest dla nas jasna natura tych procesów konsultacyjnych.
  Brak pełnej listy uczestników NTZ, w dokumencie znajduje się wzmianka o tym, że nadleśnictwo informowało wybrane instytucje bezpośrednio, ale brak pełnej ich listy. Wnioskujemy o listę instytucji, które zostały zaproszone bezpośrednio.


  W podsumowaniu dla Nadleśnictwa Tomaszów
  Strona społeczna zgłosiła 3 wnioski, które RDLP uznała za bezzasadne. Odpowiedzi na wnioski podobno zamieszczone są w elaboracie PUL. Pełen PUL niestety jest niedostępny na BIPie nadleśnictwa (w dokumencie brak protokołów z komisji)

  Brak również o przesłanie informacji na temat obecnie toczących się, a niesfinalizowanych jeszcze procesów tworzenia PUL. W związku z wyżej wymienionymi brakami informacji wnioskujemy o przesłanie pełnej odpowiedzi na nasze pytania dla wszystkich nadleśnictw.

  Pragniemy też wyjaśnić, że pytając o ewentualne plany zmian w procesach tworzenia PULi mamy na myśli następujące kwestie:
  Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) powstały dokumenty takie jak: plany, polityki, analizy, strategie lub podobne dokumenty, w których dokonano oceny skuteczności dotychczasowej komunikacji Lasów Państwowych (RDLP i nadleśnictw) ze społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu lub zawarto rekomendacje, które na nią wpłyną. Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.
  Czy w ciągu ostatnich 5 lat (31 października 2015 - 1 listopada 2020) podjęto w kwestii usprawnienia komunikacji pomiędzy Lasami Państwowymi (RDLP i nadleśnictwa) a społeczeństwem w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu jakiekolwiek działania: np. zlecono przygotowanie analizy dotychczasowej komunikacji, polityki komunikacji, strategii komunikacyjnej, badano ruch na stronach internetowych nadleśnictw lub zlecono przygotowanie innego tego typu dokumentu? Prosimy o przesłanie powstałych dokumentów lub informacji kto prowadzi obecnie tego typu badania/analizy i kiedy zostaną one ukończone?
  Równocześnie, uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

  Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Alicja Gmyz-Smoter
  Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 14 grudnia 2020 12:24:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 14 grudnia 2020 12:28:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.