Instytucja: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

 Monitoring: 

Konsultacje Planów Urządzenia Lasu

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

  Pytania odnoszą się do konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL) we wszystkich Nadleśnictwach w Regionalnej Dyrekcji. Wnioskujemy o przesłanie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno .

  Pytania dotyczą procesu tworzenia obecnie obowiązujących PUL (według stanu na październik 2020). Jeżeli w Regionalnej Dyrekcji znajdują się Nadleśnictwa, w których rozpoczął się proces tworzenia nowego PUL, wnioskujemy o przesłanie dodatkowo również informacji o toczącym się procesie tworzenia nowego PUL, jeżeli jest to już możliwe. W takim wypadku wnioskujemy o oddzielne odpowiedzi na każde pytanie dla każdego z procesów tworzenia PUL (obowiązującego i nowotworzonego).

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "mieć możliwość zgłaszania uwag i wniosków" oraz "kanały komunikacji" podano poniżej.

  Pytania:

  1. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna zgłosiła wnioski i uwagi dotyczące treści tworzonego planu? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi
  a) Przed rozpoczęciem prac nad PUL
  b) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
  c) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
  d) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
  e) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
  f) Strona społeczna nie zgłosiła żadnych wniosków i uwag do tworzonego PUL

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  2. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna miała możliwości zgłaszania wniosków i uwag? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi:
  a) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
  b) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
  c) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
  d) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
  e) Strona społeczna nie miała możliwości składania wniosków i uwag

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  3. Jakimi kanałami komunikacji strona społeczna na terenie każdego Nadleśnictwa została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w procesie tworzenia PUL?
  Prosimy o podanie konkretnego tytułu i daty publikacji w wypadku ogłoszeń prasowych oraz adresu internetowego w wypadku umieszczenia ogłoszenia na internecie (strona nadleśnictwa, BIP, periodyki online itp.)
  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  4. Czy kanały komunikacji różniły się w zależności od typu uczestnika reprezentującego stronę społeczną? Jeżeli tak, wnosimy o wyszczególnienie jakimi kanałami powiadamiani byli różni przedstawiciele strony społecznej. W szczególności wnioskujemy o wyszczególnienie, którzy przedstawiciele strony społecznej zostali zawiadomieni o procesie konsultacji bezpośrednio (telefon, email, poczta tradycyjna).

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  5. Z jakim wyprzedzeniem została stronie społecznej zakomunikowana możliwość wzięcia udziału w konsultacjach? Jeżeli odpowiedź różni się dla różnych przedstawicieli strony społecznej i różnych etapów sporządzania PUL, prosimy o wyszczególnienie.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  6. Czy z komunikacji i ze spotkań konsultacyjnych ze stroną społeczną były sporządzane notatki/protokoły/podsumowania? Jeżeli tak wnioskujemy również o przesłanie treści tych dokumentów.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  7. Jakie uwagi i wnioski dotyczące treści tworzonego PUL złożyli przedstawiciele strony społecznej?

  Dla każdego ze złożonych wniosków, pomysłów i zastrzeżeń wnioskujemy o przesłanie:
  a) dokumentacji z nimi związanej złożonej przez stronę społeczną
  b) informacji, czy w ostatecznym kształcie PUL wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało (a) odrzucone, (b) uwzględnione w całości, (c) uwzględnione częściowo?
  c) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń uwzględnionych w całości, bądź uwzględnionych częściowo, wnioskujemy o przesłanie informacji, w jaki sposób wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało uwzględnione w ostatecznym kształcie PUL.
  d) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń odrzuconych wnioskujemy o podanie powodu dla którego wnioski odrzucono.

  Jeżeli takie informacje znajdują się w raporcie z konsultacji, wystarczająca jest jego kopia, o ile nie została ona już uwzględniona w odpowiedzi na pytanie 6.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  8. Czy w najbliższych dwóch latach Regionalna Dyrekcja planuje wprowadzenie zmian w procesach konsultacji społecznych podczas procesu tworzenia PUL oraz informowaniu o nich? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W celu zapewnienia precyzji w komunikacji załączamy definicje terminów użytych w pytaniach:

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje.

  "Mieć możliwość składania uwag i wniosków": sytuacja gdy strona społeczna: 1. jest poinformowana o możliwości, trybie i sposobie w jaki może zgłaszać wnioski i uwagi oraz 2. ma stworzone warunki by to zrobić.

  "Kanały komunikacji": sposób, w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną; Kanały komunikacji obejmują m.in.: BIP, strony internetowe, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: [SPAM ESET] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

  Twoja wiadomość

  Do: RDLP Piła - EA - Ewelina Łucyk
  Temat: [SPAM ESET] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:51:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:05:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź RDLP w Pile wniosek z dnia 4.11.2020 r. w sprawie informacji dot. konsultacji społecznych w procesie tworzenia PUL w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Pile przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

  Dzień dobry
  Przekazuję odpowiedź RDLP w Pile na Państwa wniosek z dnia 4.11.2020 r. w sprawie informacji dot. konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu we wszystkich nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

  Grażyna Wolska
  Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów
  tel. kom.: +48 606 302 012
  [cid:image002.jpg@01D4BC65.A28745C0]
  64-920 Piła, ul. Kalina 10
  tel.: +48 67 212 48 44 w.848
  www.pila.lasy.gov.pl<http://www.pila.lasy.gov.pl/>
  https://www.facebook.com/RDLP.Pila

  Załączniki

  • image003_rO4jfc3.jpg
  • Odp.Stowarzyszenie_Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska_PUL_RDLP_w_Pile.pdf
 • FW: odpowiedź RDLP w Pile wniosek z dnia 4.11.2020 r. w sprawie informacji dot. konsultacji społecznych w procesie tworzenia PUL w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Pile przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

  Załączniki

  • image003_heldq2s.jpg
  • Odp.Stowarzyszenie_Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska_PUL_RDLP_w_Pile_s1Kvx5g.pdf
 • Re: odpowiedź RDLP w Pile wniosek z dnia 4.11.2020 r. w sprawie informacji dot. konsultacji społecznych w procesie tworzenia PUL w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Pile przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

  Z wyrazami szacunku,

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: [SPAM ESET] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

  Twoja wiadomość

  Do: RDLP Piła - EA - Ewelina Łucyk
  Temat: [SPAM ESET] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 26 listopada 2020 22:50:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 listopada 2020 06:51:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

  Dzień dobry.
  W załączniku przesyłam odpowiedź RDLP w Pile dotyczącą Państwa maila z dnia 26.11.2020 r., w sprawie informacji dot. konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planów Urządzenia Lasu.

  Z poważaniem

  Krzysztof Dymek
  starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody
  Wydział Ochrony Lasu
  tel. kom.: 606 947 943
  [Logo RDLP 1-58]
  64-920 Piła, ul. Kalina 10
  tel.: +48 67 212 48 44, wew. 824
  www.pila.lasy.gov.pl<http://www.pila.lasy.gov.pl/>
  https://www.facebook.com/RDLP.Pila

  Załączniki

  • image001_5oyUYSA.jpg
  • Info_środ_Watchdog.pdf
 • Konsultacje Planów Urządzania Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

  Załączniki

  • image001_TYwM7fU.jpg
  • Info_o_środowisku_-_Watchdog.pdf
  • Pytania_i_odpowiedzi_-_Watchdog.pdf