Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Ewa Kamińska - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 5 listopada 2020 10:49:13 (UTC+13:00) Samoa

  została przeczytana: 5 listopada 2020 20:04:34 (UTC+13:00) Samoa.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Michał Majewski - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:13 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:52:16 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Iga Konkol - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 08:52:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Witold Warmowski - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 13:11:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Wojciech Kobiela - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 13 listopada 2020 07:02:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Dot. Wniosku o udzielenie informacji w zakresie konsultacji społecznych w Nadleśnictwie przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 4 listopada 2020 r. Nadleśnictwo Kartuzy przesyła w załączeniu pismo.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
  Z poważaniem

  Beata Beczek
  Starszy Specjalista Służby Leśnej
  tel. +48 58 685 29 47
  tel. kom.: +48 692 438 789
  e-mail: beata.beczek@gdansk.lasy.gov.pl<mailto:beata.beczek@gdansk.lasy.gov.pl>

  [cid:image001.png@01D6BD99.327F5560]Nadleśnictwo Kartuzy

  ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4
  83-300 Kartuzy
  www.kartuzy.gdansk.lasy.gov.pl<http://www.kartuzy.gdansk.lasy.gov.pl/>
  kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl<mailto:kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl>

  tel. 58 685 29 30
  fax 58 685 29 32

  ********************************************************************************************************************************************************

  Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał [a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek
  kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
  ********************************************************************************************************************************************************

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  * Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kartuzy w Kartuzach, ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4,
  * Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/Pana umów, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b,c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  * Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  * Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przeprowadzania rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia przeprowadzenia rekrutacji, trwania tych negocjacji i rozmów. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.
  * Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu ba zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem.
  * Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  * Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w określonej sprawie.

  Załączniki

  • image001_UUsK1cQ.png (nieskanowany) Skanuj
  • Udostępnienie_informacji_dot._konsultacji_społecznych_w_Nadleśnictwie-podpis.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Re: Dot. Wniosku o udzielenie informacji w zakresie konsultacji społecznych w Nadleśnictwie przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie. Wskazujemy, że w tej ustawie nie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do informacji publicznej przetworzonej określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wezwanie do wykazania dlaczego udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego jest bezpodstawne.

  Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że:
  1. Wnioskując o przesłanie informacji dotyczących ostatnich trzech lat, mamy na myśli okres od 1 listopada 2017 do 3 listopada 2020.

  2. Definicję podaną we wniosku:

  „Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  należy interpretować jako zawierającą pojęcie dostępu do informacji o środowisku, (tak jak zinterpretowały właściwie niektóre Nadleśnictwa do których zwróciliśmy się z tym wnioskiem). Poniżej podajemy interpretację tej definicji, która w pełni tłumaczy naszą intencję i, mamy nadzieję, będzie pomocna.

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.
  Alternatywnie, możecie również Państwo definiować wyrażenie „zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag” jako punkty 1- 6 wymienione w definicji. Może to nieco zawęzić zakres odpowiedzi, ale zapewne ułatwi sprawne ich zebranie.

  3. W przypadku artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach, których istnienie odnotowało Nadleśnictwo, a w szczególności doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii.

  4. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź opinie zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w serwisie Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.

  Z wyrazami szacunku,

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Ewa Kamińska - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 30 listopada 2020 12:36:22 (UTC+13:00) Samoa

  została usunięta nieprzeczytana: 30 listopada 2020 20:21:39 (UTC+13:00) Samoa.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Michał Majewski - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 29 listopada 2020 23:36:22 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga

  została przeczytana: 30 listopada 2020 07:30:36 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Twoja wiadomość

  Do: Iga Konkol - Nadleśnictwo Kartuzy
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 29 listopada 2020 23:36:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 30 listopada 2020 07:36:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Dot. Wniosku w sprawie konsultacji społecznych przez Nadleśnictwo Kartuzy

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 4 listopada br. uzupełniony w dniu 29 listopada br., Nadleśnictwo Kartuzy przesyła w załączeniu pismo.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
  Z poważaniem

  Beata Beczek
  Starszy Specjalista Służby Leśnej
  tel. +48 58 685 29 47
  tel. kom.: +48 692 438 789
  e-mail: beata.beczek@gdansk.lasy.gov.pl<mailto:beata.beczek@gdansk.lasy.gov.pl>

  [cid:image001.png@01D6CF01.82A35EF0]Nadleśnictwo Kartuzy

  ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4
  83-300 Kartuzy
  www.kartuzy.gdansk.lasy.gov.pl<http://www.kartuzy.gdansk.lasy.gov.pl/>
  kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl<mailto:kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl>

  tel. 58 685 29 30
  fax 58 685 29 32

  ********************************************************************************************************************************************************

  Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał [a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek
  kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
  ********************************************************************************************************************************************************

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  * Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kartuzy w Kartuzach, ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4,
  * Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/Pana umów, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b,c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  * Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  * Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przeprowadzania rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia przeprowadzenia rekrutacji, trwania tych negocjacji i rozmów. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.
  * Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu ba zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem.
  * Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  * Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w określonej sprawie.

  Załączniki

  • image001_ZkL73bO.png (nieskanowany) Skanuj
  • Decyzja_o_odmowie_udostępnienia_informacji-Konsultacje_społeczne_SSO__uxkG46j.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz