Instytucja: 

Nadleśnictwo Starogard

 Monitoring: 

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Starogard

  Twoja wiadomość

  Do: Mirosława Sarnowska - Nadleśnictwo Starogard
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 08:25:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Starogard

  Twoja wiadomość

  Do: Maciej Robert - Nadleśnictwo Starogard
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 10:30:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • NADLEŚNICTWO STAROGARD: ZG.0172.15.2020 - Konsultacje społeczne w nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Starogard

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wiadomość mailową z 4 listopada br. Nadleśnictwo Starogard informuje:
  Ad. 1 Lista przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa:

  1. 1. Czytelnik Gazety Kociewskiej,
  2. mieszkanka powiatu tczewskiego
  2. 1. Zarzut „wycinanie wiekowego lasu”

  2. Zarzut ,,obawy związane z wycinką lasu”

  1. BIP, strona internetowa, gazety, radio, media społecznościowe (również lokalnych NGOsów), obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, prasa za pośrednictwem kontaktu za pomocą poczty elektronicznej z pracownikiem redakcji, akcje edukacyjne.
  1. Gazeta Kociewska

  2. Radio Tczew, pismo do wnioskodawczyni

  1. Nadleśnictwo w sposób merytoryczny każdorazowo odniosło się do przesłanych uwag.
  1. stanowisko zostało opublikowane w Gazecie Kociewskiej w dniu 20.02.2019 r.

  2. dwa nagrania głosowe wyemitowane w Radiu Tczew oraz oficjalne pismo Nadleśnictwa Starogard wysłane drogą mailową.
  W drugim przypadku zaprosiliśmy również Panią do wzięcia udziału w coroczne akcji sadzenia lasu, podczas której mieliśmy na celu przeprowadzić prywatna rozmowę oraz pokazać nasze działania w terenie.
  Pani nie odpowiedziała na pismo oraz zaproszenie. Nie wzięła udziału w akcji.

  Ww. sposoby przekazywania informacji umożliwiły stronie społecznej uzupełnić wiedzę dotyczącą podstaw prowadzenia gospodarki leśnej, w szczególności w zakresie tworzenia PUL, planowania, pozyskania i odnawiania lasu.

  1. 1. Artykuł w załączeniu
  2. Nagrania i pismo

  Ad. 2 Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W przypadku konsultacji społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub prognozy oddziaływania na środowisko, proces ten jest opisany i wynika z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, a także obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu i wytycznych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009). Rolą nadleśnictwa jest stosowanie wyżej wskazanych regulacji, a nie planowanie w nich zmian. Natomiast w przypadku wszelkich innych „procesów rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej” sposób ich rozpatrywania lub prowadzenia jest zindywidualizowany i każdorazowo uzależniony jest od tego, jaki postulat lub wniosek konkretnie zgłasza dana osoba lub organizacja, w jakiej formie i jaką drogą to czyni, jakiego sposób i formy odpowiedzi lub innej reakcji oczekuje lub preferuje etc. Nie sposób mówić zatem o planowaniu przez nadleśnictwo zmian w „procesach”, jeśli te ostatnie wynikają i uzależnione są od każdorazowego działania i oczekiwań danego wnioskodawcy.

  Z wyrazami szacunku,

  Karol Skonieczny
  Starszy Specjalista Służby Leśnej
  Dział Gospodarki Leśnej
  tel. +48 585 633 260
  tel. kom. +48 694 493 727
  [logo_LP+dLdL_poziomM]
  Nadleśnictwo Starogard
  83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 12
  tel. +48 585 624 028
  fax. +48 585 624 028

  www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>
  www.facebook.com/LasyPanstwowe<http://www.facebook.com/LasyPanstwowe>
  www.starogard.gdansk.lasy.gov.pl/<http://www.starogard.gdansk.lasy.gov.pl/>

  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) od 1924 r. opiekuje się w imieniu Skarbu Państwa i obywateli ogólnonarodowym dobrem, jakim są lasy. Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną, chroniąc lasy przed różnymi zagrożeniami, zwiększając ich powierzchnię i zasobność, dbając o różnorodność biologiczną, a jednocześnie udostępniając je wszystkim oraz zaspokajając zapotrzebowanie polskich firm i rodzin na drewno. Pracujemy dla lasu i dla ludzi.

  Załączniki

  • image001_yYOIQjR.jpg
  • 2018.07.16_-_ZG.0620.12.2018_-_NCTWO_-_nagranie_do_radia_1.mp3
  • 2018.07.16_-_ZG.0620.12.2018_-_NCTWO_-_nagranie_do_radia_2.mp3
  • 2018.07.17_-_ZG.0620.12.2018_-_NCTWO_-_odpowiedź.pdf
  • 2019.02.20_-_ZG.0621.08.2019_-_GK_-_Ponad_100letni_las_znika.pdf
  • 2019.02.20_-_ZG.0621.08.2019_-_GK_-_Ponad_100letni_las_znika2.pdf