Instytucja: 

Nadleśnictwo Kluczbork

 Monitoring: 

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kluczbork

  Twoja wiadomość

  Do: Franciszek Kiepura
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:14 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana: 5 listopada 2020 06:58:58 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • Nadleśnictwo Kluczbork - Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Nadleśnictwo Kluczbork

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa e-maila z dnia 04.11.2020
  godz.21.49

  Z poważaniem

  Hanna Lech

  Sekretariat

  tel. kom.: +48 784 517 398

  46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8

  tel.: +48 77 418 65 65

  <http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/>
  www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl

  Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Kluczbork Pana/Pani
  dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja
  2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r, poz. 1000). Z treścią
  klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na
  stronie <http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/>
  www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl lub bezpośrednio u pracownika
  Nadleśnictwa Kluczbork.

  Załączniki

  • image001_HNarVR6.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Odpowiedź_na_informację_publiczną.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • smime_NYXOoWF.p7s (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Nadleśnictwo Kluczbork - Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie. Wskazujemy, że w tej ustawie nie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do informacji publicznej przetworzonej określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wezwanie do wykazania dlaczego udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego jest bezpodstawne.

  Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że:
  1. Wnioskując o przesłanie informacji dotyczących ostatnich trzech lat, mamy na myśli okres od 1 listopada 2017 do 3 listopada 2020.

  2. Definicję podaną we wniosku:

  „Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  należy interpretować jako zawierającą pojęcie dostępu do informacji o środowisku, (tak jak zinterpretowały właściwie niektóre Nadleśnictwa do których zwróciliśmy się z tym wnioskiem). Poniżej podajemy interpretację tej definicji, która w pełni tłumaczy naszą intencję i, mamy nadzieję, będzie pomocna.

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.
  Alternatywnie, możecie również Państwo definiować wyrażenie „zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag” jako punkty 1- 6 wymienione w definicji. Może to nieco zawęzić zakres odpowiedzi, ale zapewne ułatwi sprawne ich zebranie.

  3. W przypadku artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach, których istnienie odnotowało Nadleśnictwo, a w szczególności doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii.

  4. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź opinie zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w serwisie Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.

  Z wyrazami szacunku,

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kluczbork

  Twoja wiadomość

  Do: Franciszek Kiepura
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 30 listopada 2020 21:50:55 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana: 1 grudnia 2020 11:41:46 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • Przeczytane: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kluczbork

  Twoja wiadomość

  Do: Dominika Birska
  Temat: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 30 listopada 2020 21:50:55 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana: 1 grudnia 2020 13:40:19 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach - Nadleśnictwo Kluczbork przez Nadleśnictwo Kluczbork

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 04.11.2020 oraz jego uszczegółowienie z dnia 30.11.2020, w załączeniu przesyłam decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork w sprawie odpowiedzi na Państwa pytanie.

  Z poważaniem
  Hanna Lech
  Sekretariat +48 784 517 398

  [Kluczbork logo lp poziom]
  46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8
  tel.: +48 77 418 65 65
  www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl<http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/>

  Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Kluczbork Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r, poz. 1000). Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl<http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/> lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Kluczbork.

  Załączniki

  • image001_PijXnOi.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Decyzja_48.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz