Instytucja: 

Nadleśnictwo Kup

 Monitoring: 

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kup

  Kup, dnia 17.11.2020
  Zn.spr.: ZG.0172.5.2020
  wyłącznie pocztą elektroniczną:
  {{ email }}

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Dotyczy: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach.

  Szanowni Państwo,
  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup poniżej
  zamieszcza odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w Państwa wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym pocztą elektroniczną przez
  Nadleśnictwo Kup w dniu 04 listopada 2020 r.

  Ad. 1
  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy
  przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi
  dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Dla
  każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia
  gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane
  przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę
  społeczną,
  a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony
  społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia
  gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  Zmuszeni jesteśmy prosić Państwa przede wszystkim o doprecyzowanie wniosku,
  gdyż w obecnej postaci uniemożliwia on nam poprawne udostępnienie rzeczowej
  informacji. Dla przykładu, wskazujecie Państwo, że pytania zawarte we wniosku
  dotyczą wszelkich przejawów „współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o
  gospodarce leśnej” w postaci „zgłaszania postulatów, wniosków i uwag”, które
  definiujecie m.in. jako „przesłanie zapytania”. Nie sposób przyjąć – jak wynika z

  Państwa wniosku - że każde zapytanie skierowane do nadleśnictwa (choćby o
  obowiązujące przepisy, różne aspekty pracy nadleśnictwa, zagadnienia przyrodnicze
  etc.) jest „formą wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o
  gospodarce leśnej”. Jednocześnie nadleśnictwo nie ma często możliwości ocenić,
  jakie intencje i cele przyświecają pytającemu lub wnioskodawcy (zwłaszcza że nie
  muszą być przez niego ujawnione), a w związku z tym czy zapytanie było czy nie
  „formą wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce
  leśnej”.

  Państwa wniosek obejmuje też w znacznej mierze informacje, które nie są albo nie
  mogą być przez nadleśnictwo gromadzone lub nie są już w jego posiadaniu, gdyż nie
  wymagają tego obowiązujące przepisy i procedury wewnętrzne. Nadleśnictwo nie
  gromadzi choćby informacji o przypadkach „wyrażania zaniepokojenia w postaci
  artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną”. Tak samo nie rejestruje
  każdego „udziału w spotkaniu na temat gospodarki leśnej” każdej osoby z zewnątrz w
  sytuacji, gdy szereg tego rodzaju spotkań ma charakter otwarty. Nie gromadzimy i nie
  archiwizujemy, czy to w formie papierowej, czy cyfrowej, korespondencji o
  nieokreślonym statusie, niezawierającej konkretnych pytań, uwag, żądań, postulatów
  czy oczekiwań jakiejkolwiek reakcji ze strony nadleśnictwa, lecz bliżej
  niesprecyzowane opinie, pomysły lub inne treści (w tym w ogóle niewłaściwie
  adresowane do nadleśnictwa). Gromadzimy i dysponujemy informacjami
  o wnioskach, postulatach i uwagach odnośnie prowadzenia gospodarki leśnej
  w nadleśnictwie, które były oficjalnie do nas kierowane w postaci petycji lub pism
  składanych lub przychodzących do sekretariatu pocztą tradycyjną lub elektroniczną,

  Nawet w takich przypadkach jednak nie jesteśmy w stanie wytworzyć informacji
  w pełni odpowiadającej warunkom określonym w Państwa wniosku. Zakładając
  hipotetycznie, że Nadleśnictwo posiadałoby profil w serwisie społecznościowym to,
  w odniesieniu do nawet spełniających warunek konkretności i rzeczowości postulatów
  czy żądań formułowanych przez internautów w serwisach społecznościowych pod
  adresem nadleśnictwa, nie jesteśmy zobowiązani ani często nie jesteśmy w stanie
  ustalić, kim są ich autorzy i czy mieszczą się w Państwa definicji „strony społecznej”
  (tym bardziej, że mogą posługiwać się anonimowymi profilami).

  Wreszcie nawet udostępnienie informacji, co do których jest to możliwe i zgodne
  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w sposób i w
  zakresie przez Państwa wnioskowanym, wymaga od nadleśnictwa ich przetworzenia i
  przekształcenia, wiążącego się z dodatkowymi kosztami i nakładem pracy (vide:
  wyrok NSA z 7 grudnia 2011 r., I OSK 1737/11). Dlatego w związku z:
   ogromnym zakresem czasowym i przedmiotowym Państwa wniosku;
   brakiem możliwości oddelegowania przez nadleśnictwo pracownika lub
  pracowników wyłącznie do przetwarzania wnioskowanych informacji bez szkody
  dla realizacji podstawowych zadań nadleśnictwa i obowiązków jego pracowników, a
  częściowo brakiem fizycznej możliwości realizacji tego zdania (np. konieczność
  przeglądania papierowych archiwów w sytuacji, gdy zatrudnieni w nadleśnictwie
  pracują z powodu pandemii COVID-19 w systemie zdalnym lub hybrydowym);
   koniecznością dodatkowej pracy związanej z anonimizacją danych osób fizycznych
  w przypadku udostępniania informacji odnośnie ich uwag, wniosków i postulatów, w
  tym dokumentacji korespondencji;
   możliwą koniecznością zatrudnienia przez nadleśnictwo dodatkowej osoby lub
  udzielenia zamówienia publicznego na zewnątrz w celu przetworzenia ogromnej
  ilości danych zgodnie z Państwa wnioskiem w rozsądnym czasie (wystarczy
  wspomnieć ewentualną konieczność przejrzenia i analizy prywatnych wiadomości
  oraz komentarzy internautów na profilu nadleśnictwa w serwisie
  społecznościowych za trzy lata wstecz albo konieczność zawarcia na żądanej liście
  przypadków uwag, postulatów czy wniosków zgłaszanych
  w postaci publikacji w mediach „zainicjowanych przez stronę społeczną” w sytuacji,
  gdy nadleśnictwo w ogóle nie ma obowiązku gromadzenia takich informacji i
  prowadzenia za kogoś kwerendy materiałów ukazujących się w ogólnodostępnych
  mediach); informuję, że informacja publiczna objęta Państwa wnioskiem nie może
  być przez nadleśnictwo udostępniona w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1
  ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Co więcej,
  przekształcenie i przetworzenie wnioskowanych informacji będzie wymagało, z
  uwagi na okoliczności wskazane wyżej, poniesienia przez nadleśnictwo ogromnych
  dodatkowych nakładów organizacyjnych i finansowych. W związku z tym, na
  podstawie art. 15 ust. 1 wspomnianej ustawy, nadleśnictwo obliczy i przedstawi te
  koszty i pobierze od Państwa jako wnioskodawców opłatę w wysokości
  odpowiadającej tym kosztom.

  W związku z powyższym, w celu umożliwienia nam prawidłowej odpowiedzi,
  Nadleśnictwo Kup wzywa Państwa do:
   uzupełnienia wniosku poprzez m.in. dokładniejsze niż „przestrzeń ostatnich trzech
  lat” wskazanie zakresu dat, którego miałaby dotyczyć odpowiedź, a także
  doprecyzowanie pytań zawartych we wniosku poprzez skonkretyzowanie
  przedmiotowego zakresu żądanych informacji i możliwe ich ograniczenie do
  danych, które nadleśnictwo rzeczywiście może gromadzić i posiadać (czy w ogóle
  mieć prawną oraz fizyczną możliwość, by to robić);
   wykazania, zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej, dlaczego i w jaki sposób uzyskanie tych
  informacji, w tym przetworzonych, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
  Dopiero wtedy będziemy w stanie poinformować w jakim wydłużonym terminie
  nadleśnictwo zdoła zgromadzić i przetworzyć żądane informacje, by udzielić Państwu
  odpowiedzi, a także wyliczyć, ile będzie kosztowało przetworzenie tych danych i
  poinformować Państwa o opłacie.

  Ad.2
  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian
  w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej
  oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to
  jakie zmiany są planowane?

  W przypadku konsultacji społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub
  prognozy oddziaływania na środowisko, proces ten jest opisany i wynika z przepisów
  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, rozporządzenia ministra środowiska z
  dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania
  planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji
  stanu lasu, a także obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu i
  wytycznych dyrektora generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009).

  Rolą nadleśnictwa jest stosowanie wyżej wskazanych regulacji, a nie planowanie w
  nich zmian. Natomiast w przypadku wszelkich innych „procesów rozpatrywania
  postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na
  temat gospodarki leśnej” sposób ich rozpatrywania lub prowadzenia jest
  zindywidualizowany i każdorazowo uzależniony jest od tego, jaki postulat lub wniosek
  konkretnie zgłasza dana osoba lub organizacja, w jakiej formie i jaką drogą to czyni,
  jakiego sposób i formy odpowiedzi lub innej reakcji oczekuje lub preferuje etc. Nie
  sposób mówić zatem o planowaniu przez nadleśnictwo zmian w „procesach”, jeśli te
  ostatnie wynikają i uzależnione są od każdorazowego działania i oczekiwań danego
  wnioskodawcy. Dlatego ten Państwa wniosek nie może zostać przez nas
  uwzględniony, gdyż pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły,
  nie jest pytaniem o informację publiczną podlegającą udostępnieniu (vide: wyrok WSA
  w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219/10).

  Z poważaniem
  Jarosław Jańczyk
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup
  /dokument podpisany elektronicznie/

  z poważaniem

  Marek Blizna
  Specjalista Służby Leśnej
  ds. stanu posiadania, ewidencji gruntów i urządzania lasu.
  [cid:image001.png@01D6BCDE.6E620ED0]
  Nadleśnictwo Kup
  ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup
  tel: 77 4695212 wew. 334, kom. + 48694489761

  Załączniki

  • image001_2JgPGTN.png
  • ZG.0172.5.2020__20201116.pdf
 • Re: FW: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie. Wskazujemy, że w tej ustawie nie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do informacji publicznej przetworzonej określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wezwanie do wykazania dlaczego udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego jest bezpodstawne.

  Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że:
  1. Wnioskując o przesłanie informacji dotyczących ostatnich trzech lat, mamy na myśli okres od 1 listopada 2017 do 3 listopada 2020.

  2. Definicję podaną we wniosku:

  „Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  należy interpretować jako zawierającą pojęcie dostępu do informacji o środowisku, (tak jak zinterpretowały właściwie niektóre Nadleśnictwa do których zwróciliśmy się z tym wnioskiem). Poniżej podajemy interpretację tej definicji, która w pełni tłumaczy naszą intencję i, mamy nadzieję, będzie pomocna.

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.
  Alternatywnie, możecie również Państwo definiować wyrażenie „zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag” jako punkty 1- 6 wymienione w definicji. Może to nieco zawęzić zakres odpowiedzi, ale zapewne ułatwi sprawne ich zebranie.

  3. W przypadku artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach, których istnienie odnotowało Nadleśnictwo, a w szczególności doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii.

  4. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź opinie zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w serwisie Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.

  Z wyrazami szacunku,

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego