Instytucja: 

WĘGRÓW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WĘGRÓW

  W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  niniejszym informuję:

  Ad. 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegołowych wymogow dotyczących
  raportu o stanie gminy, o ktorym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym? - **TAK**

  Ad. 2) Jak przygotowywano ww. raport (nale ży wybrać właściwą odpowiedź)
  a) **pracowali nad nim poszczeg olni pracownicy wydziałow i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)**
  b) powstał specjalny zespoł, ktory dyskutował o zawartości raportu przed jego
  przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we wspołpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposob. Prosimy o opisanie, w jaki.

  Ad. 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposob będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe
  odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańcow
  b) **informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej**
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) **informowano w mediach spo łecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wojta/burmistrza/prezydenta**
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wojt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas
  spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposob. Prosimy
  o opisanie w jaki.

  Ad. 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy? - **g łos zabrało 8 radnych**

  Ad. 5. Ilu mieszkańcow zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy? **\- 0**

  Ad. 6. Ilu mieszka ńcow wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy? - **0 .**

  **Z powa żaniem
  **

  **Anna Kalicka**
  **Sekretarz Miasta**
  **Urz ąd Miejski w Węgrowie**
  **ul. Rynek Mariacki 16**
  **tel. 25 308 12 00 w. 113**