Instytucja: 

Gliwice

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na korespondencję nr UM.213090.2020<br />Mieszkańcyi radni wobec raportu o stanie gminy przez Gliwice


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  W związku z Państwa prośbą o udostępnienie informacji publicznych przekazujemy
  odpowiedzi na przesłane pytania:

  1\. **Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczeg ołowych wymogow dotyczących
  raportu o stanie gminy, o ktorym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym?**

  _Rada Miasta nie podejmowała odrębnej uchwały w sprawie szczeg ołowych wymogow
  dot. ww.raportu. Miasto co roku przygotowuje i publikuje „Raport o stanie
  miasta", a dotychczasowa wersja dokumentu, została dodatkowo rozszerzona o
  wytyczne narzucone przez w/w ustawę._


  2\. **Jak przygotowywano ww. raport? (należy wybrać właściwą odpowiedź)**

  a) pracowali nad nim poszczegolni pracownicy wydziałow i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) _powstał specjalny zesp oł, ktory dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem_

  _W Biurze Rozwoju Miasta zatrudnione są osoby kt ore posiadają w swoich zakresach obowiązkow opracowanie ww. Raportu. Proces podzielony jest rownież pomiędzy Wydziały UM odpowiedzialne za konkretne obszary, ktore są następnie opisywane w Raporcie. Prace nadzoruje odpowiedni członek zarządu Miasta - obecnie jest to pierwszy zastępca Prezydenta._

  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we wspołpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposob. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3\. **Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki spos ob będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu? (należy wybrać wszystkie
  możliwe odpowiedzi):**


  a) nie informowano o tym mieszkańcow
  b) _informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej_
  c) _informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd_

  _W porządku sesji publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, na
  stronie internetowej miasta oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym
  uwzględniony został punkt: "Debata nad Raportem"_

  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wojta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wojt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas
  spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposob. Prosimy
  o opisanie w jaki.


  4\. **Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?**

  _W trakcie debaty głos zabrało 5 radnych, w tym przewodniczący Rady Miasta._  5\. **Ilu mieszkańc ow zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?**

  _Nie wpłynął żaden wniosek o zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie
  miasta_  6\. **Ilu mieszkańc ow wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?**

  _Żaden z mieszkańc ow nie wypowiedział się w debacie_

  Z poważaniem,

  Katarzyna Kobierska

  Naczelnik Biura Rozwoju Miasta

  Urząd Miejski Gliwice


  Katarzyna Kobierska

  Naczelnik Biura Rozwoju Miasta

  **************************

  Urząd Miejski w Gliwicach

  ul. Zwycięstwa 21

  44-100 Gliwice

  tel. +48 32 239 11 00

  fax: +48 32 335 40 14
  mobile: +48602455842

  e-mail: [{{ email }}](%22http://pim2.um/%22)