Instytucja: 

PIŁA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek 1431.9.2020 SSO Watchdog Polska 14022020 przez PIŁA

  Dzień dobry,
  w załączeniu przekazuję odpowiedź (skan pisma OP-VII.1431.9.2020 z dnia
  14 lutego 2020 r.) na Państwa wniosek z dnia 10 lutego 2020 r.; dla
  poprawności udokumentowania podejmowanych czynności administracyjnych
  uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej korespondencji na
  zwrotny adres e-mail lub poprzez automatyczne skorzystanie z funkcji
  "Potwierdzenie przeczytania".

  --

  Z poważaniem
  *Alicja Herba*

  zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego
  Urząd Miasta Piły
  plac Staszica 10,
  64-920 Piła
  Tel. 67 210 42 91
  adres e-mail: {{ email }}

  logo

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
  informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
  będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
  i usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Piły
  jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą
  Pl. Staszica 10, 64-920 Piła. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail
  przetwarzane są w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie
  korespondencji drogą elektroniczną. Jednocześnie administrator
  przetwarza inne dane osobowe ujawnione w treści korespondencji (np.:
  imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
  czas i data nadania/odebrania wiadomości, treść wiadomości, inne dane
  identyfikacyjne podane w podpisie/wizytówkach nadawców/odbiorców), w
  celu rozpatrzenia sprawy, która została przesłana drogą elektroniczną.
  Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO)1
  osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do
  cofnięcia zgody; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zebrane
  dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
  przepisów prawa, w tym osobom upoważnionym przez administratora danych,
  podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
  przetwarzania danych, o której mowa w art. 28 RODO oraz podmiotom
  będącym stroną postępowania (odbiorca, strona trzecia). Dane będą
  przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
  zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.)
  oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres
  archiwalny niż w/w ustawa. Na podstawie przepisów o ochronie danych
  osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich kwestiach
  związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także
  przysługujących uprawnień można kontaktować się z inspektorem ochrony
  danych {{ email }} Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
  konieczne dla skutecznej wymiany korespondencji drogą elektroniczną.

  Załączniki

  • logo.jpg
  • skan_odp._1431.9.2020_Watchdog_14022020.pdf