Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SOŚNO

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@sosno.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-01-20 09:48

  odczytano w dniu 2020-01-20 10:08.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1) przez SOŚNO

  Urząd Gminy Sośno przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
  o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie
  raportu o stanie gminy.

  Pozdrawiam

  Danuta Zenel

  Urząd Gminy Sośno

  Ul. Nowa 1

  89-412 Sośno

  Tel. 52 389-01-16

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.Ta wiadomość
  jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo
  tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
  nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
  to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie,
  dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej
  informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Administratorem danych jest Urząd Gminy Sośno z siedzibą przy ul. Nowa 1 w
  Sośnie (kod pocztowy: 89-412), tel.: 52 389 01 33, adres e-mail:
  sekretariat@sosno.pl <mailto:sekretariat@sosno.pl> . Kontakt email do
  inspektora ochrony danych p. Adama Ostrowskiego: <mailto:iod@sosno.pl>
  iod@sosno.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych przez Urząd Gminy Sośno. Dane będą przetwarzane na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu
  rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane
  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.
  dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa
  powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą
  przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi
  narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
  Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
  ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
  przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
  warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki