Instytucja: 

LĄDEK-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LĄDEK-ZDRÓJ

  Your message

  To: Magdalena Suliga Biuro Obsługi Klienta UMiG w Lądku-Zdroju
  Subject: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Sent: Monday, February 3, 2020 7:56:21 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

  was read on Monday, February 3, 2020 8:07:33 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

 • udostępnienie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Emilia Pilarska

  Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i Sołectw

  Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

  tel. 748117867

  Informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przetwarza Państwa dane
  osobowe w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. Informacje
  o szczegółach przetwarzaniu, celu, zakresie a także Państwa uprawnieniach
  znajdują się w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie BIP pod
  adresem: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/, oraz
  https://ladek.pl/urzad/ochrona-danych/

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_inf._publicznej_z_dnia_03.02.2020_r..pdf