Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Raport o stanie gminy przez OŁAWA

  W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 03.02.2020 r. w sprawie raportu o
  stanie gminy :

  Ad 1. Rada Miejska w Oławie nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa art. 28aa
  pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym.

  Ad 2. Odpowiedź „a” - pracowali nad nim poszczególni pracownicy
  wydziałów i składali informacje do koordynatora.

  Ad 3. Odpowiedź „b” - informowano na stronie internetowej gminy i
  Biuletynie Informacji Publicznej

  Ad 4. Głos zabrało 7 radnych.

  Ad 5. Jeden mieszkaniec.

  Ad 6. Jeden mieszkaniec.

  --
  /Tomasz Niezgoda/
  /Podinspektor/
  /Wydział Funduszy Europejskich/
  /tel. 71 3011013/

  Herb
  /Urząd Miejski w Oławie
  Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
  tel. 71 3035501, 71 3035502
  www.um.olawa.pl/

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława.
  Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
  Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą
  Państwo na stronie internetowej bip.um.olawa.pl w zakładce Obsługa
  Klienta. Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla
  Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż
  ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji
  jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona
  omyłkowo prosimy o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt.

  Załączniki