Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CZARNOŻYŁY

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Urząd Gminy Czarnożyły udziela odpowiedzi na postawione pytania:

  ad. 1 Rada Gminy Czarnożyły nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  ad. 2 Raport o stanie gminy został opracowany przez Sekretarza Gminy na
  podstawie materiałów i informacji przygotowanych przez pracowników
  Urzędu Gminy Czarnożyły.

  ad. 3 Gmina Czarnożyły informowała mieszkańców o przygotowanym raporcie
  i zgłaszaniu do debaty za pomocą ogłoszeń na tablicy w Urzędzie Gminy
  oraz na tablicach ogłoszeniowych sołtysów.

  ad. 4 W trakcie debaty nad raportem głos w dyskusji zabrało 4 radnych.

  ad. 5 Do debaty nad raportem nie zgłosili się mieszkańcy.

  ad. 6 Nie dotyczy odpowiedź na pytanie 5 negatywna.

  pozdrawiam Piotr Kędzia
  Urząd Gminy Czarnożyły
  tel. 43 841 68 05
  fax. 43 841 62 81
  mob. 693 638 568
  e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
  website: www.czarnozyly.pl

  W dniu 2020-02-03 o 09:01, sprawa-18049@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: