Instytucja: 

CZERNIEWICE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNIEWICE

  Witam

  w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  --
  Joanna Rochala
  Urząd Gminy w Czerniewicach
  ul. Mazowiecka 42
  97-216 Czerniewice
  tel. (44) 710 45 00
  fax (44) 710 40 10
  ------------------------------------------------------------------------

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
  o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
  informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
  będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.

  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest
  o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
  telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE („RODO”). RODO reguluje obowiązek informacyjny wobec
  osób fizycznych, których dane osobowe są w Urzędzie Gminy
  w Czerniewicach przetwarzane zarówno w przypadku, gdy są one od nich
  pozyskane jak i w przypadku pozyskiwania takich danych w sposób inny niż
  od osoby, której dane dotyczą.

  Biorąc pod uwagę powyższe zawiadamiamy, że: Administratorem Pana/Pani
  danych osobowych jest Wójt Gminy Czerniewice z siedzibą w Czerniewicach,
  97-217 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42, e-mail: gmina@czerniewice.pl
  <mailto:gmina@czerniewice.pl>. Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod
  adresem http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/Article/id,239.html. Kontakt
  z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Czerniewicach następuje
  za pomocą adresu e-mail: iod@czerniewice.pl <mailto:iod@czerniewice.pl>.

  Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie
  obowiązku ustawowego, w celu realizacji ustawowych zadań gminy
  Czerniewice oraz Wójta Gminy Czerniewice. Przetwarzane dane mogą być
  udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: inne podmioty upoważnione
  do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
  przepisów prawa; inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane
  osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
  przetwarzania danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
  do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku
  archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W związku
  z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
  Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,
  prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana
  danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych
  osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy
  w Czerniewicach i wynika z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą
  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Zapytania we wszelkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania
  Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować do inspektora ochrony danych.

  Załączniki