Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wystąpienie z dnia 3 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Ozorków, dnia 10 lutego 2020 roku


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

  Odpowiadając na Państwa wystąpienie z dnia 3 lutego 2020 r. o
  udostępnienie informacji publicznych informuję, iż:

  1) Rada Miejska w Ozorkowie nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28aa ustawy
  o samorządzie gminnym;

  2) ww. raport był opracowywany przez pracowników poszczególnych
  wydziałów Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, którzy składali informacje do
  koordynatora;

  3) społeczność lokalna została poinformowana o możliwości zabrania
  głosu na temat treści ww. raportu poprzez oficjalną stronę internetową Gminy
  Miasto Ozorków, pismo samorządowe "Wiadomości Ozorkowskie", a także poprzez
  wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

  Odpowiadając na zapytania zawarte w punktach 4-6 Państwa wystąpienia
  informuję, iż ww. raport był przedmiotem obrad XIV sesji Rady Miejskiej w
  Ozorkowie, odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku; protokół z przebiegu obrad
  sesji jest dostępny w BIP: WWW.ozorkow.bip.net.pl (ścieżka dostępu: prawo
  lokalne - uchwały Rady Miejskiej - uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie w roku
  2019 - sesja nr XIV z dnia 27 czerwca 2019 r.), natomiast zapis
  multimedialny przebiegu obrad jest dostępny pod adresem:
  <https://www.youtube.com/channel/UCtmalSGNZwH050SJBO41iBw>
  https://www.youtube.com/channel/UCtmalSGNZwH050SJBO41iBw .

  Sławomira Skowrońska

  Inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Ozorkowie

  Urząd Miejski w Ozorkowie

  95-035 Ozorków, ul. Wigury 1

  Tel: (42) 710 31 43 lub 509 204 577