Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 lutego 2020 r. przez KRYNICA-ZDRÓJ

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji
  publicznej informuję:

  1) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju nie przyjęła uchwały w sprawie
  szczegółowych warunków dotyczących raportu o stanie gminy,

  2) a),

  3) b),

  4) podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 9 radnych,

  5) nie było zgłoszeń mieszkańców do zabrania głosu w debacie o na temat
  raportu o stanie gminy,

  6) w debacie na temat raportu o stanie gminy nikt z mieszkańców się nie
  wypowiedział.


  Pozdrawiam,
  Agnieszka Mikołajczyk
  inspektor
  ------------------------------
  Wydział Spraw Obywatelskich
  Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
  ul. Kraszewskiego 7
  33-380 Krynica-Zdrój
  tel.(18)472 55 26
  ------------------------------
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i podlegać ochronione
  prawnej. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości lub otrzymaliście
  ją omyłkowo prosimy o usunięcie wiadomości nie kopiując jej, nie ujawniając
  innym osobom, ani nie robiąc żadnego użytku z zawartych w niej informacji a
  nadawcę wiadomości niezwłocznie powiadomić o tym fakcie.
  ------------------------------
  Administrator danych osobowych: Burmistrz Krynicy-Zdroju (dane kontaktowe: ul.
  Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail:
  ugukry@ns.onet.pl, tel.: 18 472 55 00). Dane kontaktowe inspektora ochrony
  danych: iod@umkrynica.pl. Cel przetwarzania danych osobowych: rozpatrzenie
  przesłanej wiadomości i prowadzenie korespondencji mailowej, na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. e RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie
  internetowej pod adresem:
  https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,1713768,klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-korespondencji-mailowej.html