Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: ***SPAM*** Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez UŚCIE GORLICKIE

  Urząd Gminy Uście Gorlickie, przesyła w załączeniu odpowiedź na

  Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Marek Oleś

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Uście Gorlickie

  38-315 Uście Gorlickie 80

  tel. 18 351-60-41, 18 351-60-42 wew.34

  E-mail: _gmina@usciegorlickie.pl <mailto:gmina@usciegorlickie.pl>_

  Web: _www.usciegorlickie.pl <http://www.usciegorlickie.pl>_

  Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach
  prowadzonej korespondencji jest Urząd Gminy Uście Gorlickie, 38-315
  Uście Gorlickie 80.

  Z ADO można się kontaktować: telefonicznie pod numerem: 18 351-60-41,
  listownie na adres: 38-315 Uście Gorlickie 80, lub za pośrednictwem
  poczty e-mail, na adres:_sekretariat@usciegorlickie.pl
  <mailto:sekretariat@usciegorlickie.pl>_.

  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych (w tym prawo do uzyskania
  kopii tych danych), sprostowania danych (w przypadku gdy dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych („prawo do bycia
  zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu,
  przenoszenia danych.

  Aby sprawdzić pełną informację w jakim celu i na jakiej podstawie
  przetwarzamy dane osobowe proszę kliknąć_tutaj
  <http://www.usciegorlickie.pl/klauzula-informacyjna-rodo2>_.

  W dniu 2020.02.09 o 22:15, sprawa-18477@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_OSO.1431.9.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj