Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Ostrów Mazowiecka, 20 lutego 2020 r.

  RG.1431.10.2020

  **Szanowni Państwo**

  ** **

  **Szymon Osowski
  i Katarzyna Batko – Tołuć
  Członkowie zarządu**

  ** **

  ** **

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu) uprzejmie informujemy, że:

  * Rada Gminy Ostrów Mazowiecka nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy;
  * Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora;

  * Władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu na temat treści raportu o stanie gminy poprzez umieszczenie informacji na stronie facebooka, stronie internetowej gminy, w BIP, tablicy ogłoszeń ;
  * Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrał głos jeden radny;
  * Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy;
  * Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Z wyrazami szacunku,
  Aneta Jastrzębska

  Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
  07-300 Ostrów Mazowiecka

  tel. 29 74 68 600 wew. 50

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostrów
  Mazowiecka, reprezentowana przez Wójta. Niniejsza wiadomość jest przeznaczona
  wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne.
  Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne
  poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną. Proszę również o
  usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom i
  podmiotom nieupoważnionym.

  Załączniki