Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REPKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 9
  lutego 2020 r. (wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 11.02.2020r.) dotyczący
  mieszkańców i radnych wobec raportu o stanie gminy informuję:

  Ad. 1.

  Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym.

  Ad. 2.

  Nad przygotowaniem raportu pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i
  składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (zastępcy
  Wójta).

  Ad. 3.

  Informacja dotycząca zabrania głosu przez lokalną społeczność na temat
  treści raportu była umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w
  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Ad. 4.

  Podczas debaty na temat raportu radni nie zabierali głosu.

  Ad. 5.

  Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu na temat raportu o
  stanie gminy.

  Ad.6.

  Nikt z mieszkańców nie wypowiadał się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy.

  z poważaniem

  Iwona Floryszczyk

  Urząd Gminy Repki

  Tel. 25 878 50 65 713

  --

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana
  przez Wójta Gminy, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, tel.: 25 787 50 23, e-mail:
  gminarepki@list.pl. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie
  https://www.repki.pl

  w zakładce Ochrona danych osobowych RODO.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę

  o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.