Instytucja: 

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 11:56.

 • odpowiedź na wniosek o udz. inf. publ. NDMaz przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Aneta Pielach-Pierścieniak
  Inspektor w Kancelarii Burmistrza

  Tel. (22) 512-22-03

  _____

  URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
  ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Tel. (22) 512-20-00
  Fax (22) 512-21-01

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.nowydwormaz.pl/> www.nowydwormaz.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu {{ email }}

  3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim;

  b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

  c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  ▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  ▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  ▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  ▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  ▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  ▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  ▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  ▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  ▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Załączniki

  • image003.jpg
  • wydatki_promocja_2018.docx