Instytucja: 

CZARNKÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 14:23.

 • odp. na wniosek o informację publiczną przez CZARNKÓW

  Szanowni Państwo,

  Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. w zakresie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane, Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Czarnków zwraca się z zapytaniem, czy udzielona informacja ma obejmować również ogłoszenia informacji o wywieszeniu wykazów na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych dotyczących nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem a także ogłoszeń o przetargach nieruchomości gminnych na ich sprzedaż, oddanie w najem, dzierżawę itp.

  Jeżeli udzielana informacja ma obejmować również powyżej wskazany zakres uprzejmie informuję, że ten wydatek mieści się w szczegółowej klasyfikacji wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych. W celu wyodrębnienia powyższych wydatków z niniejszej klasyfikacji, na którą składają się dziesiątki wydatków na na zakup różnego rodzaju usług tylko przez jeden referat, wymaga szczególnych nakładów pracy oraz analizy dokumentacji archiwalnej.

  Ponadto ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, w zależności od ich wartości nie tylko są publikowane w prasie mającej zasięg powiatu (Nadnoteckie Echa prowadzone przez Miejskie Centrum Kultury), lecz również w prasie o zasięgu krajowym. Mając powyższe na uwadze proszę o doprecyzowanie Państwa wniosku.

  Z poważaniem

  Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

  Jerzy Janyska

 • w sprawie informacji publicznej przez CZARNKÓW

  Szanowni Państwo,

  Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. w zakresie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane, Główny Specjalista ds. Zagospodarowania Przestrzennego zwraca się z zapytaniem, czy udzielona informacja ma obejmować również ogłoszenia dotyczące wymaganych

  ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

  ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  trzech form publikacji: na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej i w prasie lokalnej

  - w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian),

  - w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian)

  - w w sprawie uchwalenia studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian).

  Jeżeli udzielana informacja ma obejmować również powyżej wskazany zakres uprzejmie informuję, że ten wydatek mieści się w szczegółowej klasyfikacji wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych.

  W celu wyodrębnienia powyższych wydatków z niniejszej klasyfikacji, na którą składają się dziesiątki wydatków tylko jednoosobowego stanowiska pracy, wymaga szczególnych nakładów pracy

  oraz analizy dokumentacji archiwalnej.

  Mając powyższe na uwadze proszę o doprecyzowanie Państwa wniosku.

  Z wyrazami szacunku,

  Bogdan Szelmeczka

  Główny Specjalista

  ds. Zagospodarowania Przestrzennego

  Urząd Miasta Czarnków

 • Fwd:FW: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

  www.siecobywatelska.pl

  www.watchdogportal.pl

  www.funduszesoleckie.pl

  www.informacjapubliczna.org

  NIP 526282872

  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Szanowni Państwo,

  Przesyłam odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
  z dnia 18 lipca 2018 r.:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
  wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub
  w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  prowadzone są media?;

  TAK 

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy;

  - Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie jest wydawcą tygodnika NADNOTECKIE
  ECHA

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

   http://www.mck.czarnkow.pl/index.php?strona=4

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;

  TAK

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
  formacie pdf.;

  Nie posiadamy wydań zapisanych w pdf

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Prosimy o sprecyzowanie czy udzielona informacja ma obejmować
  również ogłoszenia informacji  dotyczących nieruchomości gminnych
  przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
  najem a także ogłoszeń o przetargach nieruchomości gminnych na ich sprzedaż,
  oddanie w najem, dzierżawę itp. oraz jakich informacji oczekujecie Państwo
  pisząc "innego typu promocję" czy chodzi o  wszystkie wydatki ogólnie
  na promocję czy innego typu promocję tylko w mediach ?

  Po uzyskaniu doprecyzowania udzielimy stosownej odpowiedzi  w najszybszym
  możliwym terminie, nie później niż w terminie przewidzianym prawem.

  --
  Pozdrawiam
  Grzegorz Wójcik
  inspektor ds. promocji
  i współpracy zagranicznej
  Urząd Miasta Czarnków
  Plac Wolności 6
  64-700 Czarnków
  tel. 067 253 02 25
  kom. 795 146 978
  {{ email }}
  www.czarnkow.pl
  FB: www.facebook.com/MiastoCzarnkow

  ----- Oryginalna wiadomość -----

  Od: Urząd Miasta Czarnk&oacute;w <{{ email }}>

  Do: {{ email }}

  Data: 2018-07-31 15:31

  Temat: FW: Wniosek o informacje publiczną

  Załączniki

  • promocjaczarnkow.pl.vcf