Instytucja: 

OSTRÓDA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek przez OSTRÓDA

  --
  /Z poważaniem/

  *Kancelaria Urzędu Miejskiego

  *Urząd Miejski w Ostródzie*
  tel.: 89 642 94 00
  {{ email }} <mailto:[{{ email }}]>
  ***
  *
  ------------------------------------------------------------------------
  *Gmina Miejska Ostróda*
  ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
  REGON: 510743404
  NIP: 7412090654
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art.
  13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że: 1)
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Ostróda
  reprezentowana przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
  24, tel. 89 642 94 00, e-mail: {{ email }} 2) Administrator
  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642
  94 30. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: • wypełnienia
  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c
  RODO); • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.
  6 ust. 1, lit. e RODO); • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.
  b RODO); • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
  wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
  określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje
  Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych. 4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom
  władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
  działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
  Miejską przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina
  Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta. 5) Pana/Pani
  dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
  wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
  wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak
  również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres
  przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów
  dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu
  przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zarchiwizowane.
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7) Ma Pani/Pan
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa
  danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8)
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z
  realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 9) Konsekwencją
  odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana
  sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej
  rozstrzygnięcia. 10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają
  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. *

  Załączniki

  • SKMBT_C45419072307321.pdf