Instytucja: 

ŻUKOWO

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • re: wniosek o informacje publiczną przez ŻUKOWO

  Szanowni Państwo,

  w związku z zapytaniem dotyczącym prowadzonych przez Gminę mediów,
  informuję:

  - Gmina Żukowo wydaje tytuł prasowy "Moja Gmina" zarejestrowany dnia 23
  stycznia 2017 r.  przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny,
  wydawcą/redaktorem naczelnym jest Beata Bujnowska-Kowalska,

  Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, nr ISSN 2543-7976

  - link: https://www.zukowo.pl/_Mja_Gmina_Moja_Gmina_magazyn_informacyjny,353

  - w związku z prośbą o informacje dotyczącą wydatków gminy na
  ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
  promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na
  wniosek w 2018 r. informuje, żezakres wnioskowanej informacji obejmuje
  obowiązek jej przetworzenia, o jakim mowa jest w art. 3 ust. 1 pkt 1
  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (t.j. Dz.U.2016, poz. 1764 ze zm.). Zgodnie z wyrokiem z dnia 23
  stycznia 2015 roku (sygn. Akt: I OSK 315/14) w pewnych przypadkach
  szeroki zakres wniosku wymagający zgromadzenia i sporządzenia
  określonych dokumentów, może wymagać takich działań organizacyjnych i
  angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania
  podmiotu zobowiązanego i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań.
  Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo iż składa się z wielu
  informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za
  informację przetworzoną, bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej
  działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem o
  udostępnienie informacji publicznej. Wytworzenie takiej informacji
  „specjalnie” dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów
  wiąże się z działaniami organizacyjnymi i angażowaniem środków
  osobowych, które zakłócają normalny jego tok działań i utrudniają
  wykonywanie przypisanych mu zadań. W orzecznictwie sądowym ugruntowany
  jest pogląd, że dla właściwego rozpatrzenia wniosku dotyczącego
  udzielenia informacji publicznej wymagającej przetworzenia, wnioskodawca
  jest uprawniony do uzyskania informacji przetworzonej jednakże tylko
  w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
  publicznego. Zatem informacja przetworzona może być przygotowana i
  udostępniona jedynie wnioskodawcy, który wykaże, że żądana informacja
  jest istotna nie tylko dla jego prywatnego interesu, ale dla ogółu
  odbiorców i jej pozyskanie służyć ma poprawie funkcjonowania urzędu i
  lepszej ochronie interesu publicznego.Naczelny Sąd Administracyjny w
  wyroku z 2014 r. zawarł stanowisko, zgodnie z którym wnioskodawca
  żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3
  ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że
  jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że
  jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych
  dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony
  interesu publicznego (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. I OSK
  2111/13)/.//
  /

  //W świetle powyższego, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej wzywam do wykazania w terminie 7 dni
  od dnia otrzymania wezwania, iż uzyskanie informacji publicznej, o
  której mowa w pkt. 1 wniosku z dnia 27 lutego 2018 r. jest szczególnie
  istotne dla interesu publicznego.W przypadku braku odpowiedzi we
  wskazanym terminie, podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny czy w
  sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by
  dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.

  *Jednocześnie stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej powiadamiam Wnioskodawcę, że wyznaczam nowy termin
  na rozpatrzenie wniosku, wskazując nowy termin na dzień 24
  listopada**2018 r.*

  --
  Pozdrawiam,
  Beata Bujnowska-Kowalska
  Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
  Rzecznik Prasowy
  Koordynator Zespołu ds. Promocji
  Urząd Gminy w Żukowie
  ul. Gdańska 52
  tel.: (58) 685 83 68 / +48 885 227 111
  fax.: (58) 685 83 30
  Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  (RODO) na stronie bip.zukowo.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na
  temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Załączniki

  • 2018_08_wersja_ok.pdf
  • 2018_07_biuletyn_pop5.pdf
  • 2018_05_biuletyn_WEB.pdf
  • 2018_04_biuletyn_pop6.pdf
  • 2018_06_biuletyn_pop7.pdf
  • b_bujnowska.vcf