Instytucja: HRUBIESZÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HRUBIESZÓW

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina
  Miejska Hrubieszów informuje:

  ad.1) w Gminie Miejskiej Hrubieszów nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej,

  ad.2) utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego,

  ad.3) nie powołano rady oświatowej,

  ad.4) uchwała w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami - https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//067.pdf,

  ad.5) liczba podjętych uchwał: 2014 r. - 86, 2015 r. - 113, 2016 r. - 105,

  ad.6) przeprowadzone konsultacje: 2014 r. - 0, 2015 r. - 5, 2016 r. -

  ad.7) utworzono młodzieżową radę gminy,

  ad.8) utworzono gminną radę seniorów,

  ad.9) wyodrębniono fundusz sołecki -
  https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0166.pdf,

  ad.10) organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w zw. z realizacją
  funduszu sołeckiego,

  ad.11) w gminie funkcjonuje budżet obywatelski -
  https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2z_546.pdf,

  ad12) nie dotyczy,

  ad 13) kwota budżetu obywatelskiego w latach2014-2016 - 0 zł, budżet
  obywatelski obowiązuje od 2017 roku

  z poważaniem

  Marta Mazek
  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
  Urząd Miasta Hrubieszów
  ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
  22-500 Hrubieszów
  tel. 846962380 wew. 27

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4226@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --