Instytucja: 

JANÓW LUBELSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez JANÓW LUBELSKI

  Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Szymon Osowski

  Bartosz Wilk

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, z dnia 9
  stycznia 2018 r., przesyłam odpowiedź z Gminy Janów Lubelski:

  1) W gminie nie jest przyjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej. Uchwała jest w przygotowaniu i planowane jest jej
  procedowanie na najbliższych posiedzenia Komisji stałych i na sesji Rady
  Miejskiej (styczeń - luty b. r.)

  2) Nie utworzono gminnej rady działalności publicznego.

  3) W gminie nie jest powołana rada oświatowa.

  4) Obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji społecznych z mieszkańcami, uchwała dostępna jest pod adresem:
  http://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&p1=szczegoly&p2=1120
  86 (BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim).

  5) Rada Miejska w Janowie Lubelskim w kolejnych latach podjęła uchwały
  w liczbie: 2014 r. - 83 uchwały, 2015 rok - 105 uchwał, 2016 rok - 102
  uchwały.

  6) Na podstawie uchwały uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji społecznych, przeprowadzono konsultacje: 2014 rok - 0, 2015 rok
  - 3 konsultacje, 2016 rok - 0. W ramach rewitalizacji przeprowadzono w 2016
  roku 5 spotkań konsultacyjnych. Konsultacje odbywały się na podstawie
  wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
  2014-2020, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Rokrocznie
  prowadzone są konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami
  pozarządowymi: 2014 - 1, 2015 rok - 1, 2016 rok - 1.

  7) W Gminie Janów Lubelski nie została utworzona młodzieżowa rada
  gminy.

  8) W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9) Wyodrębniony jest w gminie fundusz sołecki. Uchwała dostępna jest
  pod adresem:
  umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55&p1=szczegoly&p2=1090189
  (BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim).

  10) Zarządzenie Burmistrza Janowa Lubelskiego dot. realizacji funduszu
  sołeckiego w załączniku.

  11) W Gminie Janów Lubelski Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2017 r. ,
  realizacja zadań nastąpi w roku 2018. Informacje o budżecie obywatelskim
  dostępne są pod adresem: http://bo.janowlubelski.pl/.

  Z poważaniem

  Ewa Misztal

  Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej

  Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

  Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

  Ul. Zamoyskiego 59

  23 - 300 Janów Lubelski

  Tel. 15/8724330, 320

  Fax: 15/8724670

  Załączniki

  • Zarzadzenie_-_fundusz_sołecki.pdf
 • odpowiedź przez JANÓW LUBELSKI

  Siec Obywatelska

  Watchdog Polska

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej,

  Z poważaniem

  Ewa Misztal

  Insp. ds. Obsługi Rady Miejskiej

  Załączniki

  • odpowiedź_xbJlS82.pdf
  • Zarzadzenie_-_fundusz_sołecki_Ww9JjTB.pdf