Instytucja: SOŚNICOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na wniosek o udost. inf. publicznej z dn. 4.12.2017 przez SOŚNICOWICE

  Sośnicowice dn. 14.12.2017

  ROiSO.1431.22.2017

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniesione zapytanie o udostępnienie następujących
  informacji:

  uprzejmie odpowiadam

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),

  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  Nie podejmowano takiej uchwały więc nie obowiązuje

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Nie utworzono

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  Nie powołano

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP,

  pod którym jest dostępna ta uchwała,

  <http://sosnicowice.i-gmina.pl/> http://sosnicowice.i-gmina.pl/

  http://sosnicowice.i-gmina.pl/uchwaly/uchwala-nr-xxxiii-343-2010

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  W 2014 roku podjęto - -99

  W 2015 roku podjęto - 96

  W 2016 roku podjęto - -86

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  W 2014 przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami - -18

  W 2015 przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami - 18

  W 2016 przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami - -15

  2014-2016,--51

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  Nie utworzono

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  Nie utworzono

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Nie wyodrębniono

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Nie wyodrębniono więc nie ma linku

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Nie funkcjonuje

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  Nie funkcjonuje

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Nie było budżetu obywatelskiego

  Biuro Rady Miejskiej w Sośnicowicach

  Cecylia Hippe

  insp. ds. Kadrowych i Obsługi Rady Miejskiej

  ul. Rynek 19

  44-153 Sośnicowice

  tel. 32 3358629