Instytucja: 

CZOSNÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przez CZOSNÓW

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do email otrzymanego w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję
  informację, o które Państwo wnosiliście.

  Odpowiedź na pytania w kolejności ich zadawania:

  ad 1

  W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  ad 2

  Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  ad 3

  Nie powołano w gminie rady oświatowej,

  ad 4

  Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  Gminy Czosnów z dnia 19 września 2013 roku nr XXIX/297/2013 jest dostępna na
  stronie BIP w zakładce Uchwały Rady Gminy,

  http://czosnow.bip.org.pl/?tree=3751,Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXIX/297/2013%20w%2
  0sprawie%20zasad%20i%20trybu%20przeprowadzania%20konsultacji%20z%20mieszka%C
  5%84cami%20Gminy%20Czosn%C3%B3w.

  ad 5

  Ilość uchwał przyjęta w VII kadencji Rady Gminy w roku:

  - 2014 tj. 21 uchwał,

  - 2015 tj. 107 uchwał,

  - 2016 tj. 125 uchwał,

  ad 6

  We wspomnianym przez Państwa okresie wydano dwa Zarządzenia odnośnie
  przeprowadzenia konsultacji społecznych tj. nr 76/2014
  http://czosnow.bip.org.pl/?tree=4579,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2076%20W%C3%B3jta
  %20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2027%20listopada%202014%20r.%20w%20sprawi
  e%20przeprowadzonych%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20z%20mieszka%C5%84cam
  i%20dotycz%C4%85cych%20zagospodarowania%20Parku%20im.%20Czosnowskich i
  77/2014
  http://czosnow.bip.org.pl/?tree=4580,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2077%20W%C3%B3jta
  %20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2027%20listopada%202014%20r.%20w%20sprawi
  e%20planowania%20strategicznego%20wykorzystuj%C4%85cego%20konsultacje%20spo%
  C5%82eczne

  ,pozostałe sprawy objęte konsultacjami są również ujęte na stronie BIP w
  zakładce Konsultacje społeczne,

  ad 7

  Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  ad 8

  Nie utworzono gminnej rady seniorów,

  ad 9

  Uchwała nr XXXVI/282/2017 z 28 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego,
  jest dostępna na stronie BIP w zakładce Uchwały Rady Gminy,
  http://czosnow.bip.org.pl/?tree=5906,Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVI/282/2017%20w%
  20sprawie%20funduszu%20so%C5%82eckiego

  ad 10

  Zarządzenia są dostępne na stronie BIP w zakładce o tym samym tytule,

  http://czosnow.bip.org.pl/?tree=4312,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2048%20W%C3%B3jta
  %20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2011%20lipca%202014%20r.%20w%20sprawie%20
  ustanowienia%20regulaminu%20Funduszu%20So%C5%82eckiego%20oraz%20zasad%20wyda
  tkowania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20Funduszu%20So%C5%82eckiego%20w%20ramach%20bud
  %C5%BCetu%20gminy%20Czosn%C3%B3w

  oraz z 2017 r.
  http://czosnow.bip.org.pl/?tree=6178,Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2055%20W%C3%B3jta
  %20Gminy%20Czosn%C3%B3w%20z%20dnia%2018%20lipca%202017%20roku%20w%20sprawie%
  20ustanowienia%20regulaminu%20funduszu%20so%C5%82eckiego%20oraz%20zasad%20wy
  datkowania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20funduszu%20so%C5%82eckiego%20w%20ramach%20b
  ud%C5%BCetu%20gminy%20Czosn%C3%B3w

  ad 11,12,13

  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski(partycypacyjny).

  Z poważaniem

  Biuro Rady Gminy Czosnów