Instytucja: 

Poznań

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

29

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Auto-odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Poznań

  Niniejsza odpowiedź automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu
  Miasta Poznania stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na
  adres poczty elektronicznej {{ email }} i nie należy na nią
  odpowiadać.
  Korespondencja przesłana na skrzynkę poczty elektronicznej
  {{ email }} jest przekazywana przez kancelarię Urzędu do
  właściwego adresata, z zastrzeżeniem wewnętrznych regulacji.
  Korespondencja wnoszona za pomocą poczty elektronicznej, której przedmiotem
  jest skarga lub wniosek, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz
  adres (zamieszkania, siedzibę) podmiotu wnoszącego.

  Problemy związane z funkcjonowaniem skrzynki poczty elektronicznej
  {{ email }} proszę zgłaszać pod numerem telefonu 61 8785 227, 61
  8785 214.

  W przypadku, gdy sprawa wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
  indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
  zaświadczenia, wówczas taką korespondencję należy skierować na skrzynkę
  Urzędu Miasta Poznania na elektronicznej Platformie Usług Administracji
  Publicznej (e-PUAP) albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w punkcie
  kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania.

  poznan.pl

  UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
  CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
  Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
  Before printing think about the environment.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Poznań

  Dzień dobry
  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
  odpowiedź.

  Z poważaniem

  Marzena Walczak
  Sekretariat
  Gabinet Prezydenta
  Urząd Miasta Poznania
  tel. 61- 878 5293
  fax. 61- 878 4971
  {{ email }}

  Od: {{ email }}
  Do: {{ email }}
  Data: 2018-01-30 21:50
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
  następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
  którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
  wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
  obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
  w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
  reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  poznan.pl

  UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
  CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
  Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
  Before printing think about the environment.

  Załączniki

  • Odpowied_-_Watchdog.pdf
 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  --
  Drogi użytkowniku e-mail

  Twój limit skrzynki pocztowej jest pełny, może to spowodować, że twoja
  skrzynka pocztowa będzie naruszona lub nie będziesz więcej otrzymywać
  więcej wiadomości e-mail, aby kontynuować korzystanie ze skrzynki
  pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoją skrzynkę pocztową za pomocą
  Kwota. Ta usługa jest bezpłatna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj [1]

  Po zakończeniu aktualizacji skrzynka pocztowa będzie działać skutecznie.

  Gorące pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

  Links:
  ------
  [1]
  http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpocztasecuritysecurepotal.moonfruit.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfwVnDt-fGx0XXUo5D4VNP7S7WMQ

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  --
  Drogi użytkowniku e-mail

  Twój limit skrzynki pocztowej jest pełny, może to spowodować, że twoja
  skrzynka pocztowa będzie naruszona lub nie będziesz więcej otrzymywać
  więcej wiadomości e-mail, aby kontynuować korzystanie ze skrzynki
  pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoją skrzynkę pocztową za pomocą
  Kwota. Ta usługa jest bezpłatna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj [1]

  Po zakończeniu aktualizacji skrzynka pocztowa będzie działać skutecznie.

  Gorące pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

  Links:
  ------
  [1]
  http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpocztasecuritysecurepotal.moonfruit.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfwVnDt-fGx0XXUo5D4VNP7S7WMQ

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! uuuuuuuuu przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  --
  Drogi użytkowniku e-mail

  Twój limit skrzynki pocztowej jest pełny, może to spowodować, że twoja
  skrzynka pocztowa będzie naruszona lub nie będziesz więcej otrzymywać
  więcej wiadomości e-mail, aby kontynuować korzystanie ze skrzynki
  pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoją skrzynkę pocztową za pomocą
  Kwota. Ta usługa jest bezpłatna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj [1]

  Po zakończeniu aktualizacji skrzynka pocztowa będzie działać skutecznie.

  Gorące pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

  Links:
  ------
  [1] http://pocztasecuritysecurepotal.moonfruit.com/

 • Lucky You przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna. Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie. Gor5ce pozdrowienia. Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoja skrzynke pocztowa!!! kkkk przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna. Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie. Gor5ce pozdrowienia. Poczta Admin Helpdesk.

 • OSTRZEŻENIE!!! Potwierdź Swój Adres E-mail przez Poznań

  --

  KLIKNIJ TUTAJ [1] , aby potwierdzić swój adres e-mail.

  Webmaster Security Team
  (c)2018 All rights reserved. [2]All rights reserved

  Links:
  ------
  [1] http://webmastervalidationpage.moonfruit.com/
  [2]
  https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.att.com%2Fgen%2Fprivacy-policy%3Fpid%3D2587&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvUwN-Gr9Dg1FR-UHZFaU8hL_v4g

 • OSTRZEŻENIE!!! Potwierdź Swój Adres E-mail przez Poznań

  --

  KLIKNIJ TUTAJ [1] , aby potwierdzić swój adres e-mail.

  Webmaster Security Team
  (c)2018 All rights reserved. [2]All rights reserved

  Links:
  ------
  [1] http://webmastervalidationpage.moonfruit.com/
  [2]
  https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.att.com%2Fgen%2Fprivacy-policy%3Fpid%3D2587&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvUwN-Gr9Dg1FR-UHZFaU8hL_v4g

 • OSTRZEŻENIE!!! Potwierdź Swój Adres E-mail przez Poznań

  KLIKNIJ TUTAJ , aby potwierdzi7 swj adres e-mail. Kliknij link, aby przes2a7 wymagane informacje, aby potwierdzi7 poczt9 i zachowa7 jej bezpiecze4stwo.

  Webmaster Security Team 2018 All rights reserved.All rights reserved

 • OSTRZEŻENIE!!! Potwierdź Swój Adres E-mail przez Poznań

  KLIKNIJ TUTAJ , aby potwierdzi7 swj adres e-mail. Kliknij link, aby przes2a7 wymagane informacje, aby potwierdzi7 poczt9 i zachowa7 jej bezpiecze4stwo.

  Webmaster Security Team 2018 All rights reserved.All rights reserved

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! uuuuuuuuu przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail

  Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj

  Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.


  Gor5ce pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

 • Uaktualnij swoja skrzynke pocztowa!!! kkkk przez Poznań

  Drogi uCytkowniku e-mail Twj limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna. Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie. Gor5ce pozdrowienia. Poczta Admin Helpdesk.