Instytucja: BOLESŁAW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <boleslaw_t@zgwrp.org.pl> o 2018-01-09 08:02

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:22

 • (bez tematu) przez BOLESŁAW

  Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej informuje, że:
  1. Nie ma uchwały, dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2. Nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego .
  3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
  4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami.
  5. Liczba podjętych uchwał przez radę w posazczególnych latach:
  - 2014r. - 62 uchwały
  - 2015r. - 67 uchwał
  - 2016r. - 53 uchwały.
  6. Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Nie wyodrębniano w gminie funduszu sołeckiego.
  10. Link do zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy.
  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  Dwa pozostałe pytania – nie dotyczy.

  Z poważaniem
  Aneta Ziemian

 • (bez tematu) przez BOLESŁAW

  Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej informuje, że:
  1. Nie ma uchwały, dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2. Nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego .
  3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
  4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami.
  5. Liczba podjętych uchwał przez radę w posazczególnych latach:
  - 2014r. - 62 uchwały
  - 2015r. - 67 uchwał
  - 2016r. - 53 uchwały.
  6. Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Nie wyodrębniano w gminie funduszu sołeckiego.
  10. Link do zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy.
  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  Dwa pozostałe pytania – nie dotyczy.

  Z poważaniem
  Aneta Ziemian

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <boleslaw_t@zgwrp.org.pl> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:23