Instytucja: 

KONIUSZA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONIUSZA

  Znak: Or.1431.3.2018
  Koniusza, dnia 22 stycznia 2018 r.

  Pan Szymon Osowski
  Pan Bartosz Wilk
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Odpowiadając na skierowany przez Państwa w dniu 9 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Koniusza wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję informacje:
  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:
  2014 r. – 81, 2015r. – 70, 2016r. – 76;
  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:
  2014 r. – 0, 2015 r. – 0, 2016 r. - 4,
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim). Adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego: https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1307734,uchwala-nr-xxvi1742017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-owyodreb.html ,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy,
  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,
  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy.

  Rozdzielnik:
  1. Adresat
  2. A/a

  Załączniki

  • Or.1431.3.2018_2018.01.22_Watchdog.pdf