Instytucja: 

Nowy Sącz

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek/uip przez Nowy Sącz

  WOR.BOM.1431.6.2018

  W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej, informuję:

  *Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*

  Tak. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła przedmiotową uchwałę w dniu 21
  października 2014 r. (nr uchwały LXXII/686/2014)

  http://www.nowysacz.pl/content/resources/urzad/rada_miasta/uchwaly/06/2014_ROK/LXXII_SRMNS/u_lxxii_686_14_vi.pdf

  *Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),*

  Tak. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została utworzona po
  raz pierwszy 24 stycznia 2011 r.

  *Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*

  **W Nowym Sączu nie powołano rady oświatowej.

  *Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.*

  Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach zbieżnych z
  działalnością sektora pozarządowego przeprowadzane są na podstawie
  uchwały nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca
  2014 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
  Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami
  pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
  dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  https://bip.malopolska.pl/nowysacz/Article/get/id,1125296.html

  *Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016, *

  Ilość podjętych uchwał (VII kadencja):

  2014 – 41

  2015 – 173

  2016  - 136

  *Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,*

  3 konsultacje, w których przedmiotembył projekt uchwały w sprawie
  rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego odpowiednio na lata 2015, 2016 i 2017.

  17 konsultacji w sprawach planowania przestrzennego.

  *Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),*

  **Do roku 2016  w Nowym Sączu funkcjonowała Gimnazjalna Rada Miasta. Ze
  względu na wprowadzoną reformę edukacji i zmiany w systemie szkolnictwa,
  będące jej wynikiem, Rada ta uległa samorozwiązaniu. Jeśli chodzi o
  Młodzieżową Radę Miasta, do Rady Miasta Nowego Sącza wpłynął  wniosek  w
  tej sprawie. Ze względu jednak na wątpliwości natury prawnej w jego
  treści, w celu uniknięcia uchybień przy procedowaniu sprawy
  ,wnioskodawca został poproszony o przeanalizowanie i uzupełnienie
  złożonych dokumentów. Jeśli zostanie to poczynione, wniosek zostanie
  przekazany do właściwej Komisji Rady Miasta, celem dalszego procedowania.

  ***Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),*

  Nie. Przykładem dobrych praktyk jest funkcjonowanie w Nowym Sączu
  Nowosądeckiego Forum Seniorów, które jest organem opiniodawczo –
  doradczym Prezydenta Miasta, stanowiącym forum wymiany poglądów
  i opinii, a także udzielania konsultacji, a nadto inicjatyw w sprawach
  dotyczących seniorów. Nowosądeckie Forum Seniorów zostało powołane po
  raz pierwszy w roku 2015. Obecnie powołane jest Zarządzeniem Prezydenta
  Miasta Nowego Sącza Nr 578/2017/VII z dnia 09 października 2017 r. *w
  sprawie powołania składu Nowosądeckiego Forum Seniorów na kadencję w
  latach 2017-2019 oraz nadania mu Regulaminu.***Forum powołano na
  podstawie przepisów prawa zawartych w art. 33 ust. 3 i art. 7 ust.1 pkt
  17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tj. Dz. U. z 2016 poz.446 z późn. zm.). Celem działania Forum Seniorów
  jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie
  ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z Prezydentem Miasta
  Nowego Sącza oraz innymi podmiotami.

  *Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,*

  **Nie dotyczy

  *link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *

  Nie dotyczy

  *Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*

  **Budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o inną konstrukcję prawną*.*

  *J**eżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),*

  Tak. Budżet obywatelski realizowany jest na podstawie art. 30 ust. 1
  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Regulamin budżetu
  obywatelskiego wprowadzony został po raz pierwszy w 2015 roku. Corocznie
  jest on analizowany i dostosowany do potrzeb mieszkańców. Regulamin
  ostatniej edycji budżetu obywatelskiego wprowadzono Zarządzeniem Nr
  139/2017/VII Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 marca 2017 roku *w
  sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza.***

  https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1304951,zarzadzenie-prezydenta-miasta-nowego-sacza-nr-1392017vii-z-dnia-23-marca-2017-roku.html

  *Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016,*

  **2016 r. – 2 mln. zł.

  Magdalena Biłat

  Kierownik

  Biura Obsługi Mieszkańców

  Urząd Miasta Nowego Sącza