Instytucja: OLKUSZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLKUSZ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany
  do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przez Sieć Obywatelską Watchdog
  Polska informujemy co następuje:

  1. W Gminie Olkusz nie zostały określone uchwałą tryb i szczegółowe
  kryteria oceny wniosków o realizację zadania Publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej.

  2. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Rada Działalności Pożytku
  Publicznego Gminy Olkusz.

  3. W Gminie Olkusz nie powołano rady oświatowej

  4.Tak, w 2012 roku ( zmiana w 2015 roku ) Rada Miejska w Olkuszu
  uchwaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, poniżej
  link

  https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

  5. Informuję, że Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwały w ilości :

  2014 r. – 122

  2015 r. – 210

  2016 r. -146

  6. Liczba konsultacji społecznych :

  2014 - 2

  2015 - 2

  2016 - 2oraz rozległe konsultacje dot. GPR
  https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,m,287546,konsultacje-spoleczne.html?page=3&limit=10&offset=30

  7. Tak, w Gminie Olkusz działa Młodzieżowa Rada Miejska w Olkuszu.

  8. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Gminna Rada Seniorów w Olkuszu.

  9. Tak , w Gminie Olkusz wyodrębniony został fundusz sołecki, poniżej
  link do Uchwały Rady Miejskiej:

  https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

  10. W załączeniu skan ostatniego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
  Olkusz w sprawie funduszu sołeckiego.

  11. Tak, w Gminie Olkusz od 2015 r. funkcjonuje budżet obywatelski
  realizowany w oparciu o przepisy dotyczące konsultacji społecznych.

  12.  2015 - 1 000 000,00 PLN

        2016 - 1 200 000,00 PLN

  Informację sporządzili:

  Jacek Imielski, Wydział Spraw Społecznych

  Zofia Dziura, Wydział Organizacyjny

  Informację udostępnił:

  Maciej Kaliś

  Biuro Promocji i InformacjiPublicznej UMiG Olkusz , pok. 312,tel: 32 626
  01 62

  --- Treść przekazanej wiadomości ---

  *Temat: *

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  *Data: *

  Tue, 09 Jan 2018 07:02:02 -0000

  *Nadawca: *

  sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  *Odpowiedź-Do: *

  sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  *Adresat: *

  poczta@umig.olkusz.pl <mailto:poczta@umig.olkusz.pl>

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

  NIP 526282872

  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLKUSZ

  W uzupełnieniu do odpowiedzi w załączniku przesyłamy zarządzenie dot.
  Funduszu Sołeckiego wymienione w treści odpowiedzi.

  Z poważaniem

  Maciej Kaliś

  Biuro Promocji i InformacjiPublicznej UMiG Olkusz , pok. 312,tel: 32 626
  01 62

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Mon, 15 Jan 2018 14:38:17 +0100
  Nadawca: Maciej Kaliś <m.kalis@umig.olkusz.pl>
  Adresat: sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany
  do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przez Sieć Obywatelską Watchdog
  Polska informujemy co następuje:

  1. W Gminie Olkusz nie zostały określone uchwałą tryb i szczegółowe
  kryteria oceny wniosków o realizację zadania Publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej.

  2. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Rada Działalności Pożytku
  Publicznego Gminy Olkusz.

  3. W Gminie Olkusz nie powołano rady oświatowej

  4.Tak, w 2012 roku ( zmiana w 2015 roku ) Rada Miejska w Olkuszu
  uchwaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, poniżej
  link

  https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

  5. Informuję, że Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwały w ilości :

  2014 r. – 122

  2015 r. – 210

  2016 r. -146

  6. Liczba konsultacji społecznych :

         2014 - 2

         2015 - 2

         2016 - 2oraz rozległe konsultacje dot. GPR
  https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,m,287546,konsultacje-spoleczne.html?page=3&limit=10&offset=30

  7. Tak, w Gminie Olkusz działa Młodzieżowa Rada Miejska w Olkuszu.

  8. Tak, w Gminie Olkusz utworzona została Gminna Rada Seniorów w Olkuszu.

  9. Tak , w Gminie Olkusz wyodrębniony został fundusz sołecki, poniżej
  link do Uchwały Rady Miejskiej:

  https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1075365,uchwala-nr-vi962015-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-5-maja-2015-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2.html

  10. W załączeniu skan ostatniego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
  Olkusz w sprawie funduszu sołeckiego.

  11. Tak, w Gminie Olkusz od 2015 r. funkcjonuje budżet obywatelski
  realizowany w oparciu o przepisy dotyczące konsultacji społecznych.

  12.  2015 - 1 000 000,00 PLN

        2016 - 1 200 000,00 PLN

  Informację sporządzili:

  Jacek Imielski, Wydział Spraw Społecznych

  Zofia Dziura, Wydział Organizacyjny

  Informację udostępnił:

  Maciej Kaliś

  Biuro Promocji i InformacjiPublicznej UMiG Olkusz , pok. 312,tel: 32 626
  01 62

  --- Treść przekazanej wiadomości ---

  *Temat: *

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  *Data: *

  Tue, 09 Jan 2018 07:02:02 -0000

  *Nadawca: *

  sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  *Odpowiedź-Do: *

  sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  *Adresat: *

  poczta@umig.olkusz.pl <mailto:poczta@umig.olkusz.pl>

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-5539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

  NIP 526282872

  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki