'

Instytucja: OPATÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPATÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres opatow@umopatow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek przez OPATÓW

  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018r. podaje poniżej następujące informacje : -

  - w gminie Opatów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ( art. 19c
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ),

  - w gminie Opatów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ( art. 41 e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - w gminie Opatów nie powołano rady oświatowej ( art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - w gminie Opatów nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami ( art. 5 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Tryb
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami zawiera załącznik Nr 9 do Statutu Gminy
  Opatów.

  - liczba przyjętych uchwał w 2014 roku - 108
  - liczba przyjętych uchwał w 2015 roku - 124
  - liczba przyjętych uchwał w 2016 roku - 94

  - w latach 2014 – 2016 nie były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami,

  - nie została utworzona młodzieżowa rada gminy ( art.5 b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - nie została utworzona gminna rada seniorów ( art. 5 c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ) ,
  - w gminie Opatów nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, uchwała o nie wyodrębnieniu
  funduszu dostępna jest pod adresem :

  http://www.bip.umopatow.pl/upload/201704041328346lpuco7du0lr.pdf

  - w gminie Opatów nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny),

  Z poważaniem
  Barbara Kłosińska
  Sekretarz Gminy