Instytucja: ZAWICHOST

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWICHOST

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@zawichost.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:50

  odczytano w dniu 2018-01-31 07:13.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWICHOST

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miasta i Gminy Zawichost
  informuje,że:
  1.Na terenie Gminy Zawichost obowiązuje Uchwała Nr XLV/215/2010 z dnia 27 października 2010r.
  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  Gminy Zawichost w ramach inicjatywy lokalnej.
  Zmieniona Uchwałą Nr XXIV/174/2013 z dnia 25 lutego 2013r.
  Dostępne na stronie: bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2010 Sesja 27/10/2010
  bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2013 Sesja 25/02/2013

  2. Odpowiedź negartywna
  3. Odpowiedź negatywna
  4. Wydanej na podstawie art.5a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym - odpowiedź negatywna.
  Obowiązuje Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 grudnia 2010r w sprawie szczegółowego sposobu
  konsultowania z radą działaności pozytku publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi
  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działności statutowej tych organizacji
  Dostępna na stronie: bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2010 Sesja 06/12/2010
  5.Odpowiedź negatywna
  6.Konsultacji poddawano projekty uchwał w sprawie Programów Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015,2016,2017,2018.
  Zarzadzenia w tej sprawie to Nr 148/2017 z dnia 27.10.2014r, Nr 180/2015 z dnia 12.11.2015r, Nr 136/2016 z dnia 26.09.2016r.
  Nr 137/2017 z dnia 17.10.2017r.
  Dostepne na stronie: bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2014
  bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2015
  bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2016
  bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2017
  7.Odpowiedź negatywna.
  8.Odpowiedź negatywna
  9.Fundusz sołecki nie zastał wyodrębniony. Ostatnia Uchwała w tej sprawie to Uchwała Nr XXIV/113/2017 Rady Miejskiej Zawichost
  z dnia 3 lutego 2017r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok rok środków stanowiących
  fundusz sołecki.
  Dostępna na stronie: bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2017 Sesja 03/02/2017
  10. i kolejne punkty odpowiedź negatywna.

  Pozdrawiam Marta Cichoń
  insp.d/s samorządowych i kadr