Instytucja: 

PRUSZCZ GDAŃSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:51

  odczytano w dniu 2018-01-31 07:29.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Dzień dobry
  Odpowiadając na Państwa wniosek przesyłam poniższe informacje:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  TAK
  Uchwały dot. Budżetu Obywatelskiego- akty prawne w spakowane - w załączeniu

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  NIE

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  NIE

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  TAK.
  Uchwała Nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  link: http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/75541

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Rada Miasta Pruszcz Gdański, w przywołanym okresie podjęła następującą ilość uchwał:
  w 2014 - 117,
  w 2015 - 119,
  w 2016 - 127,
  w 2017 - 141.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  W latach 2014 – 2015 przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami:
  w 2014 – 2
  w 2015 – 2
  w 2016 – 2
  w 2017 – 6.

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  NIE.

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  TAK.
  Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański oraz nadania jej statutu.
  Link: http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/126570
  Zarządzenie Nr 432/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres I kadencji w latach 2016 – 2020.
  Link: http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/130678

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  NIE, gdyż jesteśmy miastem.

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  NIE DOTYCZY

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  TAK.
  Odbyły się 4 edycje BO. I edycja w 2014 na rok 2015 , II edycja w roku 2015 na rok 2016, III edycja w roku 2016 na rok 2017, IV edycja w roku 2017 na rok 2018 budżetu obywatelskiego. Obecnie przygotowujemy V edycję w roku 2018 na rok 2019.
  Budżet Obywatelski wdrożony był na wniosek Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
  Proces wdrażania budżetu obywatelskiego był następujący:
  1. Powołanie Koordynatora Zarządzeniem Burmistrza Nr 624/2014 z dnia 27 marca 2014 r. (w załączeniu):
  2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 i skierowanie go do Komisji stałych Rady Miasta.
  3. Wyłożenie projektu do konsultacji społecznych dla mieszkańców, którzy w celu zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniesienia propozycji zapisów.
  4. Analiza zmian zaproponowanych zmian przez mieszkańców i komisje stałe Rady Miasta.
  5. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu uchwały i skierowanie jej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego pod obrady XLII w dniu 16 kwietnia 2014 r.
  6. Powołanie Komisji doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego przez radę Miasta Pruszcz Gdański uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 12 maja 2015 r.. Komisja składa się z 14 osób- w tym 8 osób to przedstawiciele Rady Miasta- Przewodnicząca Rady i Przewodniczący Komisji stałych rady Miasta oraz 6 osób- pracowników Urzędu z komórek technicznych (geodezja, planowanie, inwestycje, gospodarka komunalna) oraz informatyk i koordynator ds. Budżetu-Sekretarz Miasta.
  Pomiędzy kolejnymi edycjami budżetu obywatelskiego nie było przerw.

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  NIE.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  W 2014 r. na rok 2015 była to kwota 2 000 000 zł.
  W 2015 r. na rok 2016 była to kwota 2 000 000 zł.
  W roku 2016 na rok 2017 była to kwota 3 200 000 zł, z czego:
  1) 2 600 000 zł – kwota zabezpieczona na realizację zadań rozpoczętych w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2015,
  2) 600 000 zł – kwota przeznaczona na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w wyniku głosowania przeprowadzonego w roku 2016.
  W roku 2017 na rok 2018 była to kwota 2 325 000 zł, z czego:
  1) 1 725 000 zł - jako zabezpieczenie środków na realizację zadania rozpoczętego w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2015 tj. „Kino, sala konferencyjna”;
  2) 600 000 zł - na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w wyniku głosowania przeprowadzonego w roku 2017.
  W roku 2018 na rok 2019 – w m-cu marcu br. zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański, w której zostanie określona kwota przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2019.
  Każda edycja Budżetu Obywatelskiego posiada dedykowaną zakładkę na stronie internetowej miasta.
  Wszystkie edycje BO mają utworzone zakładki rocznikowe na stronie internetowej miasta https://www.pruszcz-gdanski.pl/608,aktualnosci.html
  Szczegółowy harmonogram przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dot. budżetu obywatelskiego jest każdorazowo załącznikiem do uchwały w sprawie BO (uchwały na poszczególne lata w załączeniu):
  1. Uchwała Nr XLII/408/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 kwietnia 2014 r.,
  2. Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 maja 2015 r.,
  3. Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r.,
  4. Uchwała Nr XXX/274/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r.,
  5. Uchwała nr VII/48/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 maja 2015 r.
  6. Zarządzenie Nr 624/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 27 marca 2014 r.
  7. Zarządzenie Nr 645/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 5 maja 2014 r.
  Powyższe akty prawne – w załączeniu

  W załączeniu przekazuję zestawienie dotyczące budżetu obywatelskiego I edycji 2015, II edycji 2016, III edycji 2017 i IV edycji 2018, zawierające dane dot. kwot jaki i realizacji inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

  Pozdrawiam
  Halina Baranowska
  Sekretarz Miasta

  Urząd Miasta Pruszcz Gdański
  ul. Grunwaldzka 20
  83-000 Pruszcz Gdański
  tel. 58 775 99 38, kom. +48 603 933 763

  Załączniki