Instytucja: SADLINKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna. przez SADLINKI

  SG.1431.9.2018

  Gmina Sadlinki w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej informuje, że:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej ( art.19c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),

  - w gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego ( art.
  41e ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ,

  - w gminie nie powołano rady oświatowej ( art.78 ust.1 Prawa oświatowego),

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami ( art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w latach 2014- 2016 przyjęto 212 uchwał,

  - w latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - nie utworzono gminnej rady seniorów ( art. 5c ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - w gminie wyodrębniono fundusz sołecki ( art. 2 ust.1 ustawy o funduszu
  sołeckim)
  ,http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sadlinki/&strona=Informacje&typ=podmenu&menu=159&id=159&str=16

  -
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sadlinki/&strona=14&typ=podmenu&menu=156&id=156&str=15

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Sporządził: Joanna Śliwińska

 • Informacja publiczna. przez SADLINKI

  SG.1431.9.2018

  Gmina Sadlinki w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej informuje, że:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej ( art.19c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),

  - w gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego ( art.
  41e ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ,

  - w gminie nie powołano rady oświatowej ( art.78 ust.1 Prawa oświatowego),

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami ( art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w latach 2014- 2016 przyjęto 212 uchwał,

  - w latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - nie utworzono gminnej rady seniorów ( art. 5c ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - w gminie wyodrębniono fundusz sołecki ( art. 2 ust.1 ustawy o funduszu
  sołeckim)
  ,http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sadlinki/&strona=Informacje&typ=podmenu&menu=159&id=159&str=16

  -
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sadlinki/&strona=14&typ=podmenu&menu=156&id=156&str=15

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Sporządził: Joanna Śliwińska