Instytucja: 

NAROL

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Narol przez NAROL

  *GMINA NAROL*

  *ul. Rynek 1, 37-610 Narol*

  Tel. (016) 631-70-86; (016) 631-70-87; Fax. (016) 631-71-04,

  e-mail: {{ email }};www.narol.pl <http://www.narol.pl/>

  Znak sprawy:Narol, 05.02.2018 r.

  OR. 1431.4.2018

  *Sz. P.*

  *Szymon Osowski, Bartosz Wilk*

  *Członkowie Zarządu*

  **

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  *ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa*

  *ODPOWIEDŹ*

  *na wniosek o udostępnienie informacji *

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  Urząd Miasta i Gminy Narol udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  *Odp. Niestety. Rada Miejska w Narolu nie podjęła jeszcze tej uchwały. W
  niedługim czasie uchwała ta zostanie podjęta.*

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  *Odp. Nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.*

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  *Odp. Nie powołano Rady Oświatowej w Gminie Narol.*

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  *Odp. Niestety. Rada Miejska w Narolu nie podjęła jeszcze tej uchwały. W
  niedługim czasie uchwała ta zostanie podjęta.*

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  *Odp. Rada Miejska w Narolu podjęła:*

  *- w roku 2014 – 90 uchwał,*

  *- w roku 2015 - 77 uchwał,*

  *- w roku 2016 – 96 uchwał.*

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  *Odp. *

  *1) Na podstawie uchwały nr 58/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia
  288 kwietnia 2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą
  działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
  statutowej tych organizacji – przeprowadzono trzy konsultacje społeczne:
  w roku 2014, w roku 2015 i w roku 2016.*

  *2) W 2017 r. przeprowadzane były konsultacje społeczne w ramach
  projektu: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska
  współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach
  planowania przestrzennego” dla zadania – zmiana 1/2016 studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
  Narol.*

  *3) w 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie uchwały
  dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata
  2016-2020.*

  *4) w 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie uchwały
  dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata
  2016-2020.*

  *5) w 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia
  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Narol.*

  *6) w 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania
  składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.*

  **

  *7) Oprócz powyższych poważniejszych konsultacji w tym okresie odbywały
  się zebrania wiejskie w każdej z 16 miejscowości sołeckich w Gminie
  Narol. Podczas tych zebrań omawiane są często różne sprawy dotyczące
  gospodarki gminnej i nie tylko, mające w pewnym sensie charakter
  konsultacji. Na spotkaniach z mieszkańcami władze gminychcą poznać
  opinię społeczną na temat różnych spraw z zakresu działalności gminy.
  Trudno jest jednak czasem jednoznacznie określić, czy omówienie pewnej
  sprawy z mieszkańcami ma charakter konsultacji czy tylko opiniotwóczy,
  tak więc trudno jest w tym zakresie oszacować ich liczbę.*

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  *Odp. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.*

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  *Odp. Nie utworzono gminnej rady seniorów.*

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,

  *Odp. Tak. Wyodrębniono w Gminie Narol fundusz sołecki. Uchwała w sprawie
  wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki znajduje się na
  stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP – www.bip.narol.pl
  <http://www.bip.narol.pl> menu – organizacja urzędu – prawo lokalne –
  uchwały 2014 r. - Sesja nr XXXVIII Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27
  marca 2014 r.
  <http://www.bip.narol.pl/index.php?page=position2.php&id=955&grp=2> -
  Uchwała Nr 349/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27 marca 2014
  r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  stanowiących fundusz sołecki. (plik pdf)
  <http://www.bip.narol.pl/atach/4/955/3128/uchwala_nr_349_XXXVIII_2014.pdf>.*

  *Link: http://www.bip.narol.pl/index.php?page=position2.php&id=955&grp=2*

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  *Odp. Nie wydano zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego.*

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  *Odp. W Gminie Narol nie funkcjonuje jeszcze budżet obywatelski.*

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  *Odp. -------------- nie dotyczy*

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  *Odp. -------------- nie dotyczy.*

  Otrzymują:

  1)Adresat.

  2)a/a.

  Załączniki

  • fmakjdpkhggknhjn.gif